pixel

Zakoni in predpisi

 • Energetski zakon, Uradni list RS, št. 79/1999 s spremembami, 
 • Zakon o graditvi objektov(ZGO-1), Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami,
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2), Uradni list RS, št. 24/2006 s spremembami,
 • Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/2002 s spremembami,
 • Stanovanjski zakon (SZ-1), Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami,
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, št. 57/2004 s spremembami,
 • Zakon o meroslovju - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 26/2005 s spremembami,
 • Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1. ožjem območju Občine Šenčur 97/2010,
 • Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 87/2005 s spremembami,
 • Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 87/2005 s spremembami,
 • Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, Uradni list RS, št. 87/2005 s spremembami,
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS, št. 62/2003 s spremembami,
 • Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 8/2007 s spremembami,
 • Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti, Uradni list RS, št. 21/2001 s spremembami,
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 95/2007 s spremembami,
 • Uredba o vzdrževanju del v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004 s spremembami,
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 97/2004 z dopolnitvami/spremembami,
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, Uradni list RS, št. 129/2004 s spremembami,
 • Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, Uradni list RS, št. 26/2003 s spremembami,
 • Pravilnik o plinskih napravah, Uradni list RS, št. 105/2000 s spremembami,
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uradni list RS, št. 26/2002 s spremembami,
 • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Uradni list RS, št. 66/2004 s spremembami,
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, Uradni list RS, št. 128/2004 s spremembami,
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije, Uradni list RS, št. 35/2002 s spremembami,
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere, Uradni list RS, št. 26/2002 s spremembami,
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, Uradni list RS, št. 76/2001 s spremembami, 
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, Uradni list RS, št. 76/2001 s spremembami,
 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere, Uradni list RS, št. 26/2002 s spremembami
 • Pravilnik o merilnih instrumentih, Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami,
 • Pravilnik o postopku overitve meril, Uradni list RS, št. 64/2006 s spremembami,
 • Navodilo o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi, Uradni list RS, št. 52/2001 s spremembami,
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo, Uradni list RS, št. 73/2010
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj, Uradni list RS, št. 24/2010
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šenčur, Odlok plin Šenčur,
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občina Kranj, Uradni list RS, št. 40/2010,
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje za 1. ožje območje občine Šenčur, Uradni list RS, št. 40/2010,
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj, Uradni list RS, št. 40/2010,
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje 1. ožje območje občine Šenčur, Uradni list RS, št. 40/2010.
 • P R A V I L N I K o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje  in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00)