pixel

Pridobitev plinskega priključka

Postopek priključitve in izvedba plinskega priključka je relativno enostavna in je podrobno opisana spodaj.

Lastnik nepremičnine oz. najemnik s pooblastilom lastnika sklene pogodbo s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina - Domplan d.d., Kranj o priključitvi na plinovodno omrežje. Na osnovi podpisane pogodbe Domplan d.d., Kranj izvede plinovodni priključek vključno s požarno omarico na objektu.

 

Vse podatke o možnosti priklopa vaše nepremičnine na plinovodno omrežje lahko pridobite pri distributerju plina: DOMPLAN d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 KRANJ.

 

Za individualne in poslovne objekte se obrnite na:

Za stanovanje v večstanovanjskem objektu se obrnite na:

 

Ob sklenitvi pogodbe za priključitev na plinovodno omrežje se s pomočjo našega predstavnika določi višina prispevka za zakup odjemne moči plinskega priključka ter odcepno mesto na ulične plinovodu za hišni priključek, potek hišnega priključka in lokacijo priključne omarice.

 

Prispevek se zakup potrebne moči plinskega priključka izračuna na podlagi površine ogrevanih prostorov stanovanjskega objekta. Za kvadratni meter neto površine bivalnega prostora se obračuna 0,11 kW odjemne moči. Ali drugače zapisano: za vsakih 9 m2 bivalne površine je potrebno 1kW toplotne moči, da pri zunanji temperaturi –150C bivalni prostor lahko ogrejemo na temperaturo +200C. Za pripravo sanitarne tople vode in kuhanje je dodan pavšal 5 kW. Cena prispevka za vsak kilovat odjemne moči znaša 27,13 € z vključenim DDV.

 

Lastnikom, ki imajo stanovanjske objekte v ulici, kjer ulični plinovod še ni zgrajen, distributer najprej ponudi v podpis pogodbe o zakupu odjemnih moči plinskih priključkov. V primeru, da se za podpis pogodb odloči več kot 50% lastnikov objektov, distributer izvede ulični plinovod in plinske priključke na objekte najkasneje do začetka ogrevalne sezone.

 

Izvedbo plinovodne instalacije hišnega priključka opravi pooblaščeni izvajalec distributerja plina. Instalacijski material za izvedbo hišnega plinskega priključka: omarico s požarno pipo, PE cevi in označevalni trak ter pesek za zaščito cevi dobavi in vgradi distributer na svoje stroške. Izkop in zasip jarka za izvedbo plinskega priključka po parceli odjemalca in gradbena dela za vgradnjo omarice na objekt pa je odjemalec dolžan zagotoviti sam.

 

Na osnovi pogodbe o priključitvi Domplan d.d., Kranj izvede priključek na objekt, kar pa lastnika objekta (bodočega odjemalca) ne zavezuje k takojšnji predelavi ogrevanja objekta na zemeljski plin. Lastnik objekta do začetka dejanske rabe zemeljskega plina (do vgradnje plinomera) nima nobenih stroškov.

 

Pri novogradnji plinovoda v naselju priporočamo lastnikom hiš, da se odločijo za izvedbo plinskih priključkov na vse objekte ob javnih prometno obremenjenih ulicah in cestah. Pri istočasni gradnji komunalnih naprav (kanalizacije, vodovoda, plinovoda, telefonije itd.) se v celoti obnovi asfaltna prevleka ceste. Naknadno priključevanje objekta na plinovod pa bi pomenilo ponovno pridobivanje soglasja za prekop in zaporo ulice ali ceste ter razkopavanje nove asfaltne prevleke.