pixel

Operater distribucijskega sistema: Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj


Geografsko območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja: Mestna občina Kranj, občina Naklo in I.,II. in IV. ožje območje občine Šenčur

 

Na podlagi 2. in 5. odstavka 169. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. list RS št. 17/2014 in 81/2015), Uredbe EU št. 994/2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ter 8. člena Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (Ur. list RS št. 43/2014 in 02/2015) operater distribucijskega sistema sprejemaNAČRT NUJNIH UKREPOV

za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer

Zaščiteni odjemalci so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem.

Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so izvajalci:

 • zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
 • vzgojno-varstvene dejavnosti;
 • izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami;
 • socialnovarstvene dejavnosti.


Načrt za izredne razmere opredeljuje možne postopke in ukrepe v treh stopnjah:


1.    Stopnja zgodnjega opozarjanja


Možni postopki in ukrepi za odpravo vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja, so predvsem:

 • pristojni organ izda obvestilo, da obstaja verjetnost potrebe po dobavi količin z namenom zagotavljanja izpolnjevanja standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki ga izda pristojni organ;
 • dobavitelji v Republiko Slovenijo preverijo dejansko razpoložljivost količin plina, namenjenih za zagotavljanje izpolnjevanja standarda oskrbe, skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
 • dobavitelji odjemalce, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, obvestijo, da obstaja verjetnost prekinitve dobave;
 • dobavitelji obvestijo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da obstaja verjetnost potrebe po preklopu na uporabo nadomestnih energentov;
 • dobavitelji pozovejo industrijske odjemalce k bolj racionalni rabi plina.

 

2.    Stopnja pripravljenosti

Možni postopki in ukrepi za odpravo vzrokov oziroma odprave ali zmanjšanja učinkov motenj v oskrbi s plinom, zaradi katerih je bila razglašena stopnja pripravljenosti, so poleg postopkov in ukrepov iz stopnje zgodnega opozarjanja predvsem naslednji:

 • dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije zagotovijo količine plina za izpolnitev standarda oskrbe skladno z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
 • dobavitelji, ki imajo sklenjene pogodbe o prekinljivi dobavi plina, v skladu s potrebami nastale situacije prekinejo dobavo plina odjemalcem v skladu s sklenjenimi prekinljivimi pogodbami;
 • dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce k prostovoljnemu zmanjšanju odjema plina na minimum;
 • dobavitelji v skladu s potrebami nastale situacije pozovejo industrijske odjemalce, ki imajo možnost preklopa na nadomestne energente, da prostovoljno preklopijo na uporabo nadomestnih energentov.


3.    Stopnja izrednih razmer

Možni ukrepi so:

 • dobavitelj, ki dobavlja plin zaščitenim odjemalcem, prične z uporabo nadomestnih prenosnih poti v skladu z aktom, ki ureja preventivni načrt ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom;
 • preklop na nadomestne energente pri vseh industrijskih odjemalcih, ki imajo vzpostavljene tehnične možnosti uporabe nadomestnih energentov;
 • industrijske odjemalce se pozove k zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina;
 • v skladu s potrebami nastale situacije se zahteva proizvodnja elektrike iz virov, ki niso plinski;
 • v skladu s potrebami nastale situacije se predpiše dinamika praznjenja skladišča.

 

1. Če s postopki in ukrepi iz prejšnjega člena tega akta ni mogoče zagotoviti zanesljive oskrbe zaščitenih odjemalcev, operaterji sistema zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih trošil po naslednjem vrstnem redu:

 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih uporaba plina v tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje);
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin kot surovino in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki uporabljajo plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev in odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
 • trošila odjemalcev razen zaščitenih odjemalcev, ki porabljajo plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
 • trošila operaterjev sistema, ki uporabljajo plin za delovanje tehnološke opreme, s katero se izvaja prenos in distribucija plina za potrebe zaščitenih odjemalcev;
 • trošila zaščitenih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev;
 • trošila gospodinjskih odjemalcev.

 

2. Operater sistema oceni potrebni obseg zmanjšanja odjema in o tem v elektronski in pisni obliki nemudoma obvesti pristojni organ. Če na podlagi ocene operaterja sistema zadostuje zmanjšanje odjema posamezne skupine trošil iz prejšnjega odstavka, operater sistema ustrezno zmanjša predajo plina oziroma pozove k ustreznemu zmanjšanju odjema odjemalce vseh trošil posamezne skupine trošil. Če tako zmanjšanje odjema ne zadostuje, operater sistema v celoti prekine odjem plina celotni skupini trošil. Če tudi takšen ukrep ne zadostuje, operater sistema nadaljuje postopek prekinitve odjema za naslednjo skupino trošil. O izvajanju ukrepov iz tega odstavka operater sistema sproti v pisni in elektronski obliki obvešča pristojni organ. Na podlagi obvestil operaterja sistema lahko pristojni organ sprejme dodatne ukrepe.

 

3. Operater sistema izvaja ukrepe iz tega člena tako dolgo, dokler obstajajo okoliščine, zaradi katerih je operater sistema moral začeti izvajati ukrepe. Ko se razmere izboljšajo, operater sistema, po predhodnem posvetovanju s pristojnim organom, postopoma, glede na razmere, preneha z izvajanjem posameznega ukrepa v obratnem vrstnem redu kot jih je sprejemal, in o tem sproti obvešča pristojni organ.V Kranju, 12.12.2017

Domplan d.d.
Direktorica:
Vera Zevnik