pixel

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE >DOMPLAN PLIN 2019-2020<

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

Akcijski pogoji Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem v ponudbi »Domplan plin 2019« družbe Domplan d.d. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem (v nadaljevanju Splošni pogoji).

V akcijski ponudbi zemeljskega plina Domplan d.d. »Domplan plin 2019« lahko sodelujejo novi kupci in obstoječi kupci zemeljskega plina. Novi kupec zemeljskega plina je kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe ni Domplan d.d. Obstoječi kupec zemeljskega plina je kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe je Domplan d.d.

 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od vključno 1.7.2019 do 1.10.2019 oziroma za prvih 400 kupcev o čemer bo prodajalec obvestil kupce na svoji spletni strani www.domplan.si

 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi in obstoječi kupci zemeljskega plina, priključeni na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK 1 do CDK 6.  Šteje se, da obstoječi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor v času trajanja akcijske ponudbe, izpolni Pristopno izjavo obstoječi kupec in jo podpisano posreduje na e-mail energetika@domplan.si,  po pošti ali osebno dostavi na sedež družbe Domplan d.d.  Šteje se, da novi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi,  v kolikor v času trajanja akcijske ponudbe izpolni Pristopno izjavo novi kupec in jo posreduje na e-mail energetika@domplan.si,  po pošti ali osebno dostavi na sedež družbe Domplan d.d.  Po prejeti izjavi bomo za vas  pripravili pogodbo in vas kontaktirali. Dobava zemeljskega plina novemu kupcu v skladu s to akcijsko ponudbo je mogoča po uspešni zamenjavi dobavitelja.

Pristopna izjava obstoječi kupec:  www.domplan.si/akcija/izjavaobstojeci 

Pristopna izjava novi kupec www.domplan.si/akcija/izjavanovi

Za vse informacije smo vam na voljo na tel: 04 2068 800;    Fax 04 2068 801

 

4. UGODNOSTI AKCIJE

Novim in obstoječim kupcem zemeljskega plina, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec v obdobju od 01.10.2019 do 31.12.2020 obračunal dobavo plina po ceniku akcije v tej točki, po poteku prej navedenega obdobja pa v skladu z rednim cenikom in  Splošnimi pogoji.

 

Akcijska cena: DOMPLAN PLIN 2019-2020

  • Cena brez DDV v €/kWh: 0,02299 EUR
  • Cena z DDV v €/kWh: 0,02805 EUR


5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Prodajalec bo osebne podatke kupcev zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov za namen izvedbe te storitve.

 

6. KONČNE DOLOČBE

Domplan d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev. Vse pritožbe in reklamacije rešuje Domplan d.d. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov Domplan d.d. V primeru utemeljenih pritožb se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Ti Akcijski pogoji pričnejo veljati in se uporabljajo od 1.7.2019 dalje.