pixel

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE DOBAVE ZEMELJSKEGA PLINA >DOMPLAN PLIN-ZIMA 2021<

1. UVODNE DOLOČBE

Akcijski pogoji Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina obstoječim kupcem v ponudbi »Domplan plin-zima 2021« družbe Domplan d.d. (v nadaljevanju Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem (v nadaljevanju Splošni pogoji). V akcijski ponudbi zemeljskega plina Domplan d.d. »Domplan plin-zima 2021« lahko sodelujejo obstoječi kupci zemeljskega plina. Obstoječi kupec zemeljskega plina je kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe je Domplan, d.d..

 

2.TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE

Akcijska ponudba traja od dneva objave do 31. 12. 2021 in se zaključi ob zapolnitvi razpisane kvote, ki je 600.000 kWh o čemer bo Domplan obvestil kupce na svoji spletni strani www.domplan.si.

 

3.POGOJI AKCIJSKE PONUDBE

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo obstoječi kupci zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK 1 do vključno CDK 4. Šteje se, da obstoječi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor v času do zapolnitve razpisane kvote, izpolni Pristopno izjavo obstoječi kupec na spletni strani Domplan d.d. in podpisano pošlje po pošti ali posreduje na e-mail: energetika@domplan.si.

 

Pristopna izjava obstoječi kupec: IZJAVA OBSTOJEČI KUPEC

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel: 04 2068 800; fax: 04 2068 700; e-mail: energetika@domplan.si

 

V primeru, da odjemalec odpove pogodbo o dobavi, sklenjeno po tej akcijski ponudbi, pred iztekom pogodbenega roka, ki je 30. 4. 2022, nosi odjemalec strošek nadomestila v višini 50% akcijske cene za količino, ki se izračuna kot razlika med pogodbeno količino prevzema plina in prevzeto količino plina do dneva prekinitve pogodbe. Odjemalec je dolžan strošek nadomestila poravnati v 15 dneh od izstavitve računa.

 

4.UGODNOSTI AKCIJE

Obstoječim kupcem zemeljskega plina, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo Domplan v obdobju od 1. 10. 2021 oziroma od prvega dne naslednjega meseca po podpisu pogodbe o dobavi do vključno 30. 4. 2022 obračunal dobavo plina po ceniku akcije v tej točki, po poteku prej navedenega obdobja pa v skladu z rednim cenikom in Splošnimi pogoji.

 

Akcijska cena-DOMPLAN PLIN-ZIMA 2021

Cena brez DDV v EUR/kWh: 0,0299 EUR

Cena z DDV v EUR/kWh: 0,03648 EUR

 

5.UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Domplan d.d. bo osebne podatke kupcev zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov Domplan, d.d., za namen izvedbe te storitve.

 

Potrebno je izpolniti obrazec GDPR, ki je priložen pristopni izjavi.  

 

6.KONČNE DOLOČBE

Domplan d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev. Vse pritožbe in reklamacije rešuje Domplan d.d.. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov Domplan d.d. V primeru utemeljenih pritožb se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Akcijski pogoji pričnejo veljati od 1. 10. 2021 in se uporabljajo do vključno 31. 12. 2021 ali zapolnitve kvote.