pixel

Dobavitelj zemeljskega plina  Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, ID za DDV: SI66384010, matična številka: 5015375, ki ga zastopa direktorica Saša Krč, na podlagi 15. člena Zakona o oskrbi s plini (ZOP) (Uradni list RS, št. 204/21) sprejema naslednje

 

 

SPLOŠNE POGODBENE POGOJE ZA PRODAJO IN NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA DRUŽBE DOMPLAN, d.d.

 
1. Splošne določbe

1.1 Splošni pogodbeni pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina družbe Domplan, d.d. (v nadaljevanju Splošni pogodbeni pogoji), kot sestavni del vsake posamezne pogodbe o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba), opredeljujejo pogoje dobave in nakupa zemeljskega plina ter pravice in obveznosti fizičnih in pravnih oseb, kot odjemalcev, pri sklepanju pogodb in vključevanje s pogodbo opredeljenih merilnih mest v bilančno podskupino dobavitelja. Splošni pogodbeni pogoji so enotni za vse odjemalce in so sestavni del vsake pogodbe. Veljajo za vse odjemalce zemeljskega plina iz omrežja (fizične ali pravne osebe), v kolikor se posamezna določila ne nanašajo zgolj na posamezne skupine odjemalcev.

1.2 Za razmerja med dobaviteljem in odjemalcem se v delu, ki ga ne urejajo ti Splošni pogodbeni pogoji in pogodba, uporabljajo vsakokrat veljavne določbe: Zakona o oskrbi s plini (ZOP), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje, vsakokrat veljavnega Akta o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na posameznem geografskem območju, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uredbe o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom in Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom.

1.3 Splošni pogodbeni pogoji so objavljeni na dobaviteljevi spletni strani www.domplan.si. Odjemalec s sklenitvijo pogodbe, ki se nanaša na dobavo zemeljskega plina izjavlja, da je seznanjen z vsebino Splošnih pogodbenih pogojev in jo v celoti sprejema.

 
2. Pomen izrazov

2.1 Cena za dostop do distribucijskega omrežja: je cena, ki jo odjemalec plača za uporabo omrežja za distribucijo količin zemeljskega plina do odjemnega mesta in je sestavljena iz omrežnine in dodatkov k omrežnini.

2.2 Gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti oziroma gospodarskih dejavnosti.

2.3 Končni odjemalec: pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi in kupuje plin za svojo lastno rabo.

2.4 Odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki na pogodbeni osnovi odjema zemeljski plin. Odjemalec je praviloma lastnik nepremičnine, na katero ali za katero je bilo nameščeno odjemno mesto, in podpisnik pogodbe. Po predloženem lastnikovem pooblastilu pa je podpisnik pogodbe lahko tudi najemnik ali druga oseba, ki poleg lastnika ali imetnika soglasja za priključitev prevzame nase dolžnost poravnave finančnih obveznosti po Splošnih pogodbenih pogojih, ceniku in pogodbi in je v tem primeru naslovnik za dostavo računov in drugih sporočil dobavitelja.

2.5 Odjemno mesto: je mesto na distribucijskem sistemu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin iz omrežja, ali mesto, na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin zemeljskega plina za končnega odjemalca.

2.6 Operater distribucijskega sistema (v nadaljevanju ODS): je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucije zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je potrebno in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji plina.

2.7 Pogodba o dobavi zemeljskega plina: je pogodba o prodaji in nakupu zemeljskega plina ter o dogovorjeni količini, dinamiki in kvaliteti zemeljskega plina, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj. Ostali pojmi, uporabljeni v Splošnih pogodbenih pogojih, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu (EZ-1) in podzakonskih predpisih s tega področja.

 
3. Oskrba z zemeljskim plinom

3.1 Dobavitelj bo odjemalcu dobavljal, odjemalec pa bo prevzemal zemeljski plin na način in pod pogoji, določenimi s Splošnimi pogodbenimi pogoji, cenikom in pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov oziroma ukrepov, na katere dobavitelj ali odjemalec ne moreta vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v Energetskem zakonu (EZ-1) in podzakonskih predpisih. Odjemalec je dolžan dobavitelja o nastopu višje sile pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastopu le-te.

3.2 Pogodba se z odjemalcem sklepa za nedoločen čas, razen če ni v pogodbi drugače določeno. Pogodba se sklepa v pisni obliki z odjemalcem, ki je lastnik odjemnega mesta ali imetnik soglasja za priključitev. V primeru, da odjemalec ni lastnik odjemnega mesta ali imetnik soglasja za priključitev, mora le-ta od lastnika odjemnega mesta ali imetnika soglasja za priključitev predhodno predložiti pooblastilo, s katerim ga lastnik odjemnega mesta ali imetnik soglasja za priključitev pooblašča za sklenitev pogodbe z dobaviteljem. Pooblastilo je lahko vključeno tudi v najemno pogodbo. Pooblastilo mora vsebovati podatke, ki jih zahteva dobavitelj. Dobavitelj posluje z odjemalcem, vendar o neplačanih obveznostih obvešča tudi lastnika odjemnega mesta ali imetnika soglasja za priključitev. Lastnik odjemnega mesta ali imetnik soglasja za priključitev je solidarno odgovoren za plačilo stroškov uporabe omrežja in stroškov dobavljenega zemeljskega plina, ne glede na morebiten drugačen dogovor odjemalca z lastnikom odjemnega mesta ali imetnikom soglasja za priključitev.

3.3 Dobavitelj poleg dobave zemeljskega plina v okviru Splošnih pogodbenih pogojev zastopa interese odjemalca in v njegovem imenu ureja odnose z ODS.

3.4 V kolikor dobavitelj pošlje odjemalcu pogodbo v podpis po pošti in jo odjemalec ne vrne podpisano v petnajstih (15) dneh od dneva oddaje izvirnika na pošto (priporočeno), se ob ugotovitvi dejanskega izvajanja pogodbe (na podlagi podatkov iz merilne naprave) šteje za sklenjeno s konkludentnim dejanjem, z dnem oddaje izvirnika na pošto.

3.5 Pogodbo lahko v imenu in za račun odjemalcev, ki se oskrbujejo z zemeljskim plinom iz skupnega odjemnega mesta, sklepa upravnik stavbe.

 

4. Dostop do distribucijskega omrežja

4.1 Odjemalec s podpisom pogodbe pooblašča dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun uveljavlja dostop do distribucijskega omrežja in zanj ureja vsa vprašanja, povezana z dostopom  ter od ODS pridobi vse podatke, potrebne za izvajanje dobave.

4.2 Dobavitelj bo odjemalcu zagotovil dostop do distribucijskega omrežja pod enakimi pogoji, kot bi jih imel, če bi z ODS samostojno sklepal pogodbo o dostopu za to odjemno mesto.

 

5. Dolžnosti dobavitelja

5.1 Dobavitelj se s pogodbo, ki jo sklene z odjemalcem, obvezuje:

  • zagotavljati dogovorjeno količino zemeljskega plina, kemičnih in fizikalnih lastnosti, pod pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi,
  • na podlagi pooblastila izpeljati postopek za uveljavitev dostopa do omrežja pri ODS za tista odjemna mesta za katera se prvič sklepa pogodba,
  • na podlagi pooblastila izvesti postopek odpovedi z drugim dobaviteljem.

5.2 Dobavitelj ne odgovarja za obveznosti ODS, ki so določene z veljavnimi predpisi. V primeru nastopa višje sile, izpadov ali motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom, ki niso v pristojnosti dobavitelja ali nanje dobavitelj ne more vplivati ter v ostalih primerih, navedenih v predpisih, dobavitelj ni odškodninsko odgovoren.


6. Dolžnosti odjemalca

6.1 Odjemalec se obvezuje prevzemati zemeljski plin, pravočasno poravnavati vse finančne obveznosti iz naslova dobavljenega zemeljskega plina in ostalih storitev, omogočiti pooblaščeni osebi dobavitelja neoviran in brezplačen dostop do merilnega mesta, sporočati dobavitelju spremembe podatkov iz pogodbe in druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih pogojev, dostaviti dobavitelju za izvajanje pogodbe potrebne podatke, obvestiti dobavitelja v primeru ne prejema računa v roku enega (1) meseca ter spoštovati določbe Splošnih pogodbenih pogojev, pogodbe in veljavnih predpisov.

6.2 S sklenitvijo pogodbe odjemalec izjavlja, da je pred tem pravočasno prekinil vse dotedanje pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina z drugimi dobavitelji (če za to ni pooblastil dobavitelja in mu izročil kopijo obstoječe pogodbe), v kolikor ne gre za prvi priklop na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. V primeru, da je dobavitelju nastala škoda zaradi neprekinjene pogodbe med odjemalcem in drugim dobaviteljem, jo je odjemalec dobavitelju dolžan povrniti v višini do vrednosti predvidene letne dobave, določene v pogodbi.

6.3 Odjemalec je dolžan dobavitelju zemeljskega plina napovedati svojo dinamiko odjema in vsako spremembo v letnem odjemu. V nasprotnem primeru določi letne količine dobavitelj na osnovi odjemalčevih podatkov o pretekli porabi zemeljskega plina.

  
7. Cene

7.1 Cene zemeljskega plina so določene v rednem ceniku dobavitelja za dobavo zemeljskega plina. Cene so v pogodbi določene s sklicevanjem na cenik, ki velja na dan sklenitve pogodbe in so začetne cene, ki veljajo do spremembe cen, ter se spreminjajo skladno z določili teh Splošnih pogodbenih pogojev, s čimer kupec izrecno in vnaprej soglaša. Cenik je sestavni del pogodbe in je objavljen, ter dostopen na spletni strani dobavitelja. Prodajne skupine so oblikovane po enakih kriterijih, kot odjemne skupine ODS. Uvrstitev v ustrezno prodajno skupino znotraj cenika bo dobavitelj izvedel na podlagi uvrstitve odjemalca v odjemno skupino s strani ODS glede na zakupljeno letno zmogljivost odjemnega mesta.

7.2 Dobavitelj ima pravico, da cene za dobavljeni plin sproti usklajuje z nabavnimi cenami zemeljskega plina.

7.3 Dobavitelj bo odjemalca o spremembi cen plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za plin odjemalca, neposredno ter pregledno in na razumljiv način obvestil najpozneje en mesec pred uveljavitvijo spremembe cene. Obvestilo je zavezujoče in velja kot aneks k pogodbi, zato sta dobavitelj in odjemalec soglasna, da za spremembe cen ni potrebno spreminjati pogodbe oziroma sklepati aneksov. Če se odjemalec ne strinja s spremembo cene, lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe v enem mesecu po začetku uveljavitve spremembe cene brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Pri tem mora ravnati skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja pristojnega ODS.

V času od uveljavitve spremenjene cene do veljavnosti pogodbe z novim dobaviteljem bo obstoječi dobavitelj odjemalcu dobavljal zemeljski plin po spremenjeni ceni, določeni s strani dobavitelja. Odjemalec mora poravnati vse še neporavnane finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbe za to odjemno mesto.

7.4. Cene zemeljskega plina v ceniku (zemeljski plin) ne vključujejo trošarine na zemeljski plin (trošarina), okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (ekološka taksa), dodatka k ceni goriva za povečanje energetske učinkovitosti (dodatek k ceni goriva), prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za zagotavljanje podpor), stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina (omrežnina, mesečni pavšal, zmogljivost, izvajanje meritev), davka na dodano vrednost in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Stroški vseh teh postavk bremenijo odjemalca. Njihova sprememba ne pomeni spremembe cen iz cenika. Dobavitelj o njihovi spremembi obvesti odjemalca naknadno, in sicer na hrbtni strani oziroma na prilogi računa, na katerem je ta sprememba upoštevana, ali na spletni strani dobavitelja.

7.5 Cene za dostop do distribucijskega omrežja so objavljene kot Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na posameznem geografskem območju v Uradnem listu RS in so dosegljive na spletni strani Agencije za energijo in pri posameznih ODS.

 
8. Obračun in plačevanje

8.1 Dobavitelj bo po pogodbi o medsebojnih razmerjih, sklenjeni med dobaviteljem in pristojnim ODS, na računu za dobavljen zemeljski plin obračunal tudi znesek za uporabo omrežja, ki ga ODS preko dobavitelja zaračunava odjemalcu, in s tem omogočil odjemalcu plačevanje zemeljskega plina in uporabe omrežja preko enotnega računa.

8.2 Dobavitelj bo obračunaval dobavljeni zemeljski plin in dostop do omrežja, po ocenjenem ali dejanskem odjemu v obračunskem obdobju, na osnovi meritev, posredovanih s strani ODS skladno z odjemno skupino, v katero je razvrščeno odjemno mesto in veljavnim cenikom. Morebitne pozitivne ali negativne razlike med zneskom za porabljeno količino zemeljskega plina in med obračunskim obdobjem že zaračunanimi zneski, bo dobavitelj upošteval brezobrestno, kar velja tudi v primeru prenehanja pogodbe.

8.3 Za odjemna mesta, ki imajo letno periodo odčitavanja merilnih naprav, bo dobavitelj izdajal račune mesečno na podlagi ocenjene porabe. Ob vsaki spremembi cene se na osnovi ocenjene porabe izdela obračun, enkrat letno pa se obračuna dejanska poraba po veljavni ceni na dan odčitka merilne naprave.

8.4 Za odjemna mesta, ki imajo mesečno odčitavanje merilnih naprav, bo dobavitelj izdajal račune mesečno na podlagi dejanske porabe.

8.5 Za odjemna mesta, ki imajo letno povprečno porabo nad 30.000 Sm3, lahko dobavitelj izdaja račune dvakrat mesečno.

8.6 Za odjemna mesta, ki imajo letno povprečno porabo do vključno 400 Sm3, lahko dobavitelj izdaja račune štirikrat letno.

8.7 Če želi gospodinjski odjemalec izbrati način plačila s sistemom akontacij, lahko z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi o plačilu pavšala.

8.8 Dobavitelj bo odjemalcu zaračunaval dobavljene količine zemeljskega plina praviloma enkrat mesečno za pretekli mesec. Terjatev nastane zadnji dan obračunskega meseca. Rok plačila vseh finančnih obveznosti po tej pogodbi je petnajst (15) dni od dneva nastanka terjatve.
Odjemalec sme poravnati račun s pobotom, asignacijo ali cesijo samo na podlagi dobaviteljevega pisnega soglasja.

8.9 Lastnik odjemnega mesta ali imetnik soglasja za priključitev solidarno odgovarja za plačilo stroškov uporabe omrežje in stroškov dobavljenega zemeljskega plina.

8.10 Za nepravočasna plačila si dobavitelj pridržuje pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, stroške opominjanja in izterjave. V primeru, ko storitve izterjave izvajajo tretje osebe (izvršitelji, odvetniki ipd..), je odjemalec dolžan dobavitelju plačati vse stroške teh storitev.

 
9. Reševanje reklamacij

9.1 Odjemalci lahko pritožbe, ugovore in ostale izjave pošljejo pisno na naslov Domplan, d.d.,  Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj. O pritožbah glede dobave zemeljskega plina lahko dobavitelja obvestijo tudi na telefonsko št. 04 2068 800 ali po elektronski pošti energetika@domplan.si ter na poziv dobavitelja naknadno posredujejo tudi pisno vlogo.

9.2 Odjemalec lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi z izvajanjem pogodbe poda v pisni obliki, dobavitelj pa je dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku osmih (8) delovnih dneh od prejema pritožbe oziroma reklamacije.

9.3 V primeru reklamacije računa je odjemalec dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del pa mora podati pisno reklamacijo najkasneje v roku osem (8) dni od prejema računa.

9.4 Dobavitelj je dolžan na reklamacijo računa pisno odgovoriti najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od prejema reklamacije.

9.5 Za reševanje vprašanj, o katerih se pogodbeni stranki ne moreta sporazumeti, lahko gospodinjski odjemalec, skladno z določili  2. odstavka 175. člena Energetskega zakona (EZ-1) in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), gospodinjskim odjemalcem zagotavlja izvensodno reševanje sporov v zvezi z dobavo zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem in sicer Evropskim centrom za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana, elektronski naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: 08/2056 590. Potrošniški spori se bodo pri Evropskem centru za reševanje sporov reševali po Pravilih ECDR za reševanje potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Podrobnejše informacije v zvezi z obravnavo pritožb so dostopne na spletni strani dobavitelja www.domplan.si.

 
10. Odstop od pogodbe

10.1 V primeru, da odjemalec grobo krši določila pogodbe ali splošnih pogodbenih pogojev, ali ne plača vseh obveznosti, dogovorjenih s pogodbo, niti po preteku roka za plačilo, določenega v opominu, lahko dobavitelj po predhodnem pisnem obvestilu takoj odstopi od pogodbe. V primeru, da dobavitelj ne more zagotavljati izvajanja določil pogodbe, lahko pozove odjemalca k zamenjavi dobavitelja in odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni.

10.2 Odjemalec, ki na vseh odjemnih mestih skupaj letno odjema manj kot 800.000 kWh zemeljskega plina, lahko odstopi od pogodbe zaradi zamenjave dobavitelja, spremembe lastništva odjemnega mesta ali odklopa od distribucijskega omrežja na lastno željo. Odjemalec mora poravnati vse finančne obveznosti, nastale do dneva prenehanja pogodbe za ta odjemna mesta.

 
11. Trajanje in odpovedni rok

11.1 Dobavitelj in odjemalec lahko odpovesta pogodbo z redno odpovedjo z odpovednim rokom 30 dni. Odpoved se pošlje nasprotni stranki v pisni obliki s priporočeno pošto, oziroma na drug z dobaviteljem dogovorjen pisni način.

11.2 Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.

11.3 Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Če v primeru iz prejšnje točke odstop učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih za predčasni odstop od pogodbe določa pogodba.

11.4 Če je pogodba odjemalca, pri katerem letni odjem na vseh odjemnih mestih skupaj presega 800.000 kWh zemeljskega plina sklenjena za nedoločen čas, lahko vsaka od pogodbenih strank do 30. septembra tekočega koledarskega leta pisno odpove pogodbo za naslednje koledarsko leto. Če odjemalec odpove pogodbo za tekoče koledarsko leto in ob tem ne gre za spremembo Splošnih pogodbenih pogojev ali spremembo cen s strani dobavitelja, prevzame vse posledice in plačilo povzročene škode zaradi neprevzete količine zemeljskega plina, določene v pogodbi.


12. Tveganja in odgovornost

12.1 Vsa tveganja in odgovornost za varno in racionalno rabo zemeljskega plina, ki je bil prevzet na odjemnem mestu, nosi odjemalec.

12.2 V primeru, da odjemalec dobavitelju ne omogoči brezplačnega in neoviranega dostopa do merilnega mesta, dobavitelj ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi zaradi tega nastala.

 
13. Skrbništvo in obveščanje

13.1 Odjemalec mora dobavitelja o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja, zlasti o lastništvu/najemništvu, spremembi imena/naziva, prebivališča/sedeža, uvedenem postopku izvršbe zaradi dolgov, prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji in podobno, pisno obvestiti najkasneje v osmih (8) dneh po nastali spremembi, sicer je dobavitelju odškodninsko odgovoren in dobavitelj lahko odstopi od pogodbe. V primeru, ko odjemalec ve, da bo sprememba nastala, o spremembi obvesti dobavitelja že pred nastankom spremembe. Če odjemalec ne sporoči zgoraj navedenih sprememb v zgoraj določenem roku, se računi in druga sporočila, poslana odjemalcu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi, smatrajo za prejeta. Odjemalec sme navesti naslovnika in naslov, na katerega naj dobavitelj pošilja samo račune. Za poslovnega odjemalca so veljavni podatki, objavljeni v uradnem registru, pri tem pa velja, da so računi in druga dokumentacija, ki so poslani na podlagi podatkov, objavljenih v uradnem registru, dostavljeni in pravilno prejeti s strani odjemalca.

 

 

14. Višja sila

14.1 Višja sila pomeni dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti in na katerega odjemalec ali dobavitelj utemeljeno ne moreta vplivati in zaradi katerega tisti, ki uveljavlja višjo silo, ne more izvesti ali poskrbeti za izvedbo svojih obveznosti dobave (opustitev ali prekinitev dobave odjemalcu)  ali prevzema zemeljskega plina. Dobavitelj in odjemalec sta prosta odgovornosti, če dokažeta, da škoda izvira iz vzroka, ki ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti.

14.2 Za višjo silo se poleg nepričakovanih naravnih dogodkov kot npr. povodenj, potres, požar, ipd., štejejo tudi ukrepi Vlade RS, operaterja prenosnega sistema ali distribucijskega sistema ter izredno zmanjšanje dobav zemeljskega plina v Republiko Slovenijo, izredno povečanje porabe zemeljskega plina zaradi izjemno nizkih temperatur in prekinitev ali omejitev dobave plina zaradi poškodb oziroma večjih tehničnih okvar na prenosnem ali distribucijskem omrežju zemeljskega plina do odjemnega mesta, ki imajo za posledico zmanjšanje ali zaustavitev dobav pogodbenih količin plina. Ob nastopu teh okoliščin je odjemalec dolžan, da v skladu s pozivom dobavitelja in v okviru določb Energetskega zakona (EZ-1) zmanjša ali povsem prekine prevzem zemeljskega plina.

14.3 Nastop višje sile oprošča dobavitelja ali odjemalca dolžnosti do izpolnitve obveznosti iz pogodbe za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačil odškodnin ter pogodbenih kazni zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času trajanja višje sile. Dobavitelj ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica delovanja višje sile ali vzrokov, na katere za nastanek in delovanje ni mogel vplivati. O nastopu ali prenehanju višje sile je stranka, ki se nanjo sklicuje, dolžna nemudoma po telefonu, telefaksu, spletni strani ali sredstvih javnega obveščanja obvestiti nasprotno stranko. Enak učinek ima tudi obvestilo operaterja prenosnega omrežja ali ODS.

 
15. Končne določbe

15.1 Dobavitelj bo o vsaki spremembi Splošnih pogodbenih pogojev odjemalca ustrezno obvestil najmanj en (1) mesec pred uveljavitvijo spremembe. Kot ustrezno obvestilo se šteje objava na spletni strani dobavitelja in pripis o tem na naslednjem računu dobavitelja ali poseben dopis ali obvestilo po elektronski pošti. Če se odjemalec ne strinja s spremembami, lahko v roku petnajstih (15) dni od prejema obvestila o spremembah odstopi od pogodbe in zamenja dobavitelja. Pri tem mora ravnati skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom. V času od dneva spremembe Splošnih pogodbenih pogojev do sklenitve pogodbe z novim dobaviteljem, bo obstoječi dobavitelj odjemalcu dobavljal zemeljski plin po spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojih. Če dobavitelj ne prejme pisne odpovedi odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je odjemalec pristal na spremembe Splošnih pogodbenih pogojev. Gospodinjski odjemalec lahko zaradi spremembe Splošnih pogodbenih pogojev odstopi od pogodbe v enem mesecu po začetku veljave spremenjenih Splošnih pogodbenih pogojev brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

15.2 Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic dobavitelja ter odjemalca, ki niso urejene s Splošnimi pogodbenimi pogoji in pogodbo, se uporabljajo določila Zakona o oskrbi s plini (ZOP) Energetskega zakona (EZ-1) in predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, določila Obligacijskega zakonika in določila drugih vsakokrat veljavnih predpisov. V primerih pravnih praznin se uporabi razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank in namenu teh Splošnih pogodbenih pogojev.

15.3 Odjemalec pooblašča dobavitelja ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki dobavitelja ter da se resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo dobavitelj varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

15.4. Pogodbeni stranki sta dolžni podatke in informacije v zvezi z izvrševanjem pogodbe, razen tistih, ki jih je treba skladno s predpisi posredovati za to upravičenim subjektom, varovati kot poslovno skrivnost.

15.5 Dobavitelj in odjemalec si bosta prizadevala sporazumno reševati nesoglasja, ki bi nastala v tem pogodbenem odnosu. V nasprotnem primeru spore rešuje krajevno pristojno sodišče.

15.6 S sklenitvijo pogodbe odjemalec izjavlja, da je seznanjen z vsebino Splošnih pogodbenih pogojev in jo v celoti sprejema.

15.7 Ti Splošni pogodbeni pogoji veljajo od vključno dne 15. 08. 2022 do preklica in nadomeščajo prej veljavne Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Kranj, občine Naklo in občine Šenčur v delu, ki ureja prodajo zemeljskega plina.

15.8 Ti Splošni pogodbeni pogoji se uporabljajo tudi za pogodbe, sklenjene pred 15. 08. 2022, četudi se te sklicujejo na prej veljavne splošne pogoje.

15.9. V primeru, da med dobaviteljem in odjemalcem ni sklenjene pisne pogodbe o dobavi zemeljskega plina, se šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas in da zanjo veljajo vsakokrat veljavni Splošni pogodbeni pogoji.

15.10 Če se določila teh Splošnih pogodbenih pogojev in pogodbe razlikujejo, veljajo določila pogodbe, razen glede trajanja odpovednih rokov za obe pogodbeni stranki, ki so v Splošnih pogodbenih pogojih določeni za stranki ugodneje ter ostalih določb, ki so v Splošnih pogodbenih pogojih usklajeni z vsakokrat veljavno zakonodajo.

15.11. Te Splošne pogodbene pogoje izdaja Domplan, d.d. in se objavijo na spletni strani dobavitelja www.domplan.si.

  
V Kranju, 15. 7. 2022                                                                       

Domplan d.d.