pixel

Zakoni in predpisi

 

 • Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015
 • Zakon o graditvi objektov(ZGO-1), Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami,
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2), Uradni list RS, št. 24/2006 s spremembami,
 • Stvarnopravni zakonik, Uradni list RS, št. 87/2002 s spremembami,
 • Stanovanjski zakon (SZ-1), Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami,
 • Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Uradni list RS, št. 57/2004 s spremembami,
 • Zakon o meroslovju - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 26/2005 s spremembami,
 • Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur, stran 13420, Uradni list RS, št. 207/2021,
 • Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS 28/2015, 85/2016 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, Uradni list RS 61/2012 , 64/2012 - popr. 17/2014 – EZ-1
 • Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 2/2015
 • Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, Uradni list RS, št. 69/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, Uradni list RS, št. 98/2014
 • Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 43/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina, Uradni list RS 61/2015
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 39/15
 • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 36/2016
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uradni list RS 28/15
 • Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 22/2016
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, Uradni list RS 28/2015, 22/2016 Neuradno prečiščeno besedilo akta
 • Uredba o energetski infrastrukturi, Uradni list RS 22/2016
 • Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Uradni list RS, št. 61/2016
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Uradni list RS, št. 125/2004, 71/2009
 • Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Uradni list RS, št. 97/2004, 8/2005,
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, Uradni list RS, št. 129/2004 s spremembami,
 • Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, Uradni list RS, št. 124/2006, 122/2007, 62/2010, 8/2016
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 1/2012, 102/2012, 47/2013, 22/2016 in Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 96/2014
 • Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, Uradni list RS, št. 26/2010 s spremembami in dopolnitvami
 • Uredba o zagotavljanju prihrankov energije, Uradni list RS, št. 96/2014 s spremembami in dopolnitvami
 • Pravilnik o plinskih napravah, Uradni list RS, št. 105/2000, 28/2002, 60/2003
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Uradni list RS št. 26/2002, 54/2002
 • Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, Uradni list RS, št. 66/2004, 54/2005
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, Uradni list RS, št. 128/2004 s spremembami,
 • Pravilnik o merilnih instrumentih, Uradni list RS, št. 19/2016
 • Pravilnik o postopku overitve meril, Uradni list RS, št. 97/2014,
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, Uradni list RS, št. 22/2016 s spremembami in dopolnitvami
 • Navodilo o postopku redne overitve meril in o oznakah oziroma potrdilu, s katerimi se potrjuje skladnost meril s predpisi, Uradni list RS, št. 52/2001 
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo, Uradni list RS, št. 73/2010
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj, Uradni list RS, št. 54/2009 in popravek 97/2013
 • Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šenčur, Odlok plin Šenčur
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur – 1., 2. in 4. območje, Uradni list RS, št. 72/2020