pixel

Postopek obračuna stroškov kotlovnice Planina

Pomen izrazov

 • Kotlovnica je sistem energetskih naprav namenjen proizvodnji toplotne energije.
 • Vročevodno omrežje je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu toplotne energije od kotlovnice do toplotnih postaj.
 • Toplotna postaja je namenjena prenosu toplote iz vročevodnega omrežja na interne naprave odjemalcev ter merjenju skupne porabljene toplote na odjemnem mestu.
 • Odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo.
 • Merilno mesto je odjemno mesto v toplotni postaji.


Merilna naprava

 • je merilnik toplote na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote odjemalcem toplote.
 • je vodomer na merilnem mestu v toplotni postaji, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode.
   

Upravljavec kotlovnice je upravljavec skupne kotlovnice, vročevodnega omrežja in toplotnih postaj.

Odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik nepremičnine ali dela nepremičnine, kateri upravljavec kotlovnice po vročevodnem omrežju dobavlja toploto. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto.


Celotni stroški za toploto so stroški za toploto, dobavljeno iz sistema vročevodnega omrežja oziroma stroški za proizvodnjo toplote v skupni kotlovnici. Celotni stroški za toploto so sestavljeni iz odvisnih in neodvisnih stroškov.

Neodvisni stroški- fiksni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki je neodvisen od porabe toplote in se deli v razmerju priključnih moči toplotnih postaj. Enota za obračun neodvisnih stroškov je EUR/kW. Med odjemalce se delijo v razmerju ogrevalne površine, ki so priključeni na skupno toplotno postajo.

Neodvisni stroški so naslednji:

 • upravljanje kotlovnice, vročevodnega omrežja in toplotnih postaj,
 • tekoče in investicijsko vzdrževanje toplotnih naprav v kotlovnici, na vročevodu in toplotnih postajah,
 • strojelomno in požarno zavarovanje,

 

Odvisni stroški-variabilni stroški so tisti del celotnih stroškov za toploto, ki je odvisen od dobavljene toplote. Odvisni stroški so sestavljeni iz stroškov za toploto za ogrevanje in stroškov za toploto za pripravo sanitarne tople vode. Dobavljena toplota se ugotavlja neposredno z odčitavanjem merilnika toplote na odjemnem mestu v toplotni postaji za posamezno obračunsko obdobje. Dobavljena toplota za pripravo tople sanitarne vode se ugotavlja posredno z vodomerom. Enota za obračun odvisnih stroškov je EUR/kWh. Odvisni stroški so stroški porabljenega goriva (zemeljskega plina) in električne energije v skupni kotlovnici.

 

Izračun potrebne toplote za pripravo 1 m3 sanitarne tople vode je določen s prilogo1 Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto.

 

Sistem obračuna stroškov kotlovnice Planina

Obračun ogrevanja se izvaja po stroškovnem principu in poteka po naslednjem postopku.
Upravljavec pred pričetkom obračunskega obdobja kurilne sezone, ki poteka od 1.7. do 30.6. naslednjega leta (12 mesecev) izdela plan stroškov in izračuna višino akontacije, ki je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del se zaračunava dvanajstmesečno po kW priključne moči toplotne postaje, variabilni del pa se zaračunava na podlagi porabe toplote, odčitane na merilnikih toplotne energije in porabe tople vode v toplotnih postajah. Osnova za izračun mesečne akontacije ogrevanja v posamezni toplotni postaji je poraba toplote v pretekli kurilni sezoni. Med ogrevalno sezono upravljavec ob spremembah cen goriva in drugih planskih stroškov izdela rebalans plana in izračuna novo višino akontacije. Po zaključku obračunskega obdobja kurilne sezone izdela upravljavec obračun kurilne sezone na podlagi dejansko dosežene porabe toplote in izvede razporeditev viška sredstev oziroma poračun primankljaja.

 

Z namenom enakomerne porazdelitve stroškov ogrevanja preko celega leta, zaračunavanje variabilnega dela poteka z 12 akontacijami ter poračunom ob zaključku kurilne sezone. Odjemalcem pa se na podlagi izraženega interesa sprejetega z večinskim soglasjem v sporazumu, lahko izvaja mesečni obračun variabilnega dela po dejanski porabi toplote, odčitani na merilnikih toplote na njihovem odjemnem mestu v toplotni postaji. Zaračunavanje sanitarne tople vode poteka mesečno glede na dejanske mesečne variabilne stroške.

 

 

Obračun neodvisnih stroškov - fiksni stroški(pdf)

 

Obračun odvisnih stroškov - variabilni stroški(pdf)

 

Delitev stroškov znotraj toplotne postaje

Pomen izrazov

 • Odjemna enota je s toploto oskrbljeno stanovanje oziroma poslovni prostor, za katerega se stroški obračunavajo ločeno. Med odjemne enote ne sodijo skupni deli stavbe.
 • Delilnik stroškov toplote (v nadaljevanju: delilnik) je naprava za indikacijo dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje in toplo vodo posameznih odjemnih enot. Delilniki po Pravilniku o načinu delitve stroškov za toploto so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, merilniki toplotne energije in vodomeri za toplo vodo, ki so nameščeni v ali pred posamezno odjemno enoto.
 • Obračunsko obdobje je obdobje, za katero se izvajata delitev in obračun stroškov za toploto. Obračunsko obdobje traja najmanj mesec in največ dvanajst mesecev.
 • Razdelilnik stroškov dobavljene toplote omogoča porazdelitev odvisnih stroškov za toploto, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v toplotni postaji, med odjemne enote.
 • Pooblaščenec odjemalcev je upravnik stavbe ali druga usposobljena in pogodbeno pooblaščena tretja oseba.


Obračun stroškov ogrevanja iz skupne toplotne postaje

Upravljavec kotlovnice izračunava stroške za ogrevanje na nivoju toplotne postaje. Fiksni stroški-neodvisni stroški se med odjemalce, ki so priključeni na skupno toplotno postajo, delijo v razmerju ogrevalne površine. Variabilni-odvisni stroški so izračunani na podlagi izmerjene porabe toplote v toplotni postaji in se med odjemalce, do vgradnje delilnikov toplote po stanovanjih, delijo v razmerju ogrevalne površine, nato pa v skladu z večinsko sprejetim sporazumom, ki vključuje razdelilnik stroškov.

 

Razdelilnik stroškov

Razdelilnik stroškov temelji na določbah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci. Ta v 13. členu določa, da se 55% do 75% stroškov za ogrevanje (odvisnih stroškov) med odjemne enote deli na osnovi porabniških deležev, določenih z delilniki, preostali del pa se med odjemne enote razdeli glede na ogrevalno površino. V primeru, da se deleži stroškov za ogrevanje ne določijo, se ti stroški razdelijo med odjemne enote v višini 65% na osnovi porabniških deležev, določenih z delilniki, preostalih 35% teh stroškov pa glede na ogrevalno površino.

 

Odjemalci lahko vsako leto do pričetka obračunskega obdobja kurilne sezone sprejmejo aneks s katerim spremenijo delitveno razmerje odvisnih stroškov. Novo razmerje mora biti usklajeno z veljavnim Pravilnikom o načinu delitve stroškov. Postopek sprejema aneksov, ki morajo biti sprejeti skladno z veljavno stanovanjsko zakonodajo vodi upravnik stavbe.


Vodja dejavnosti toplotne oskrbe:

Vlado Ahčin, dipl.ekon.