pixel

Izvedba ogrevanja objekta na zemeljski plin

Za zagotovitev varne uporabe zemeljskega plina v objektih in za optimalno ureditev ogrevanja na zemeljski plin je predviden sledeč postopek:

 • predložitev projekta ogrevanja na zemeljski plin v pregled in odobritev strokovni službi distributerja plina (Domplan d.d. - PE Inženiring, Bleiweisova 14, Kranj);
 • izvedba kurišča in plinske napeljave v objektu skladno z odobrenim projektom;
 • pridobitev izjave področne dimnikarske službe o ustreznosti izvedbe kurišča. Pregled kurišča zajema skladnost izvedbe kurišča glede na projektirano moč in vrsto plinskega kotla, zajem potrebnega zraka za izgorevanje in odvod dimnih plinov;
 • preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave v objektu, ki ga opravi izvajalec plinske instalacije ob prisotnosti strokovne službe distributerja plina;
 • po uspešno opravljenem preizkusu plinske napeljave v objektu izvajalec montira regulator tlaka in plinomer. Spojitev hišne plinske instalacije s priključnim plinovodom je zaključena. Pooblaščeni serviser ogrevalnega kotla nastavi še vršno moč kotla in časovni program avtomatike ogrevanja.

Izdelava projekta ogrevanja objekta

 • Za izdelavo plinske instalacije v novogradnji oz. pri predelavi ogrevanja na zemeljski plin v obstoječih objektih je obvezna izdelava projekta. Projekt lahko izdela le projektant z ustrezno strokovno izobrazbo - s projektantskim izpitom in registracijo pri Inženirski Zbornici Slovenije.
 • Lastnik objekta projektantu pri preureditvi ogrevanja predstavi obstoječe stanje kotlovnice in oskrbe s sanitarno toplo vodo ter eventualne pomanjkljivosti, ki so bile opažene pri dosedanji rabi. Glede na velikost objekta in letno porabo goriv, je običajno nazivna moč novega plinskega kotla manjša. Skupaj ugotovita možnost sanacije obstoječega dimnika in druge preureditve za odpravo opaženih pomanjkljivosti.
 • Projekt ogrevanja mora vsebovati potek in dimenzije plinske napeljave od požarne pipe na objektu do plinskih trošil, dimenzije dimovodnih naprav in ukrepe za zagotovitev zadostne količine zraka za zgorevanje in prezračevanje prostorov glede na izbrani plinski kotel. Popis materiala in del, ki je sestavni del projekta, omogoča lastniku objekta pridobivanje ponudb različnih izvajalcev in cenovno primerjavo za izbiro izvajalca.

Izdelava instalacij v objektu

 • Izvajalec plinovodne napeljave je lahko instalacijsko podjetje ali obrtnik, ki je usposobljen in registriran za izvajanje plinskih instalacij in ima varilca z veljavnim atestom za varjenje plinske napeljave.
 • Izvajalec dimovodne napeljave je lahko podjetje ali obrtnik, ki je registriran za to dejavnost;
 • Priklop plinskega kotla lahko opravi le pooblaščeni izvajalec;
 • Montažo plinomera opravi distributer ali pooblaščeni izvajalec ob prisotnosti strokovne osebe distributerja plina.