pixel

 

AKCIJA »VZTRAJNO NAPREJ

 

 

 

PRAVILNIK AKCIJE »VZTRAJNO NAPREJ«

 

1.Uvodne določbe

Pravilnik akcije »Vztrajno naprej« (v nadaljevanju: »akcija«) dopolnjuje Splošne pogoje za poslovanje z e-računom družbe Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. z dne 1. 9. 2022. Organizator akcije je DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. , Bleiweisova 14, 4000 Kranj, matična številka: 5015375000, ID za DDV: SI66384010 (v nadaljevanju: organizator). Šteje se, da je s sodelovanjem v akciji udeleženec seznanjen in se strinja s tem Pravilnikom in Splošnimi pogoji družbe Domplan, d.d. in jih v celoti sprejema. Račun v elektronski obliki vključuje dve obliki prejemanja računa: prejemanje računa v PDF na svoj e-naslov ali prejemanje e-računa v elektronsko banko. V akciji lahko sodelujejo fizične osebe. Akcija za pravne osebe ne velja.

 

2.Trajanje akcije

Akcija traja od 1. 9. 2023 do vključno 30. 11. 2023.

 

3.Pogoji akcije

V akciji sodeluje vsak uporabnik, fizična oseba, ki v času trajanja akcije izpolni Vlogo za prijavo direktne bremenitve in/ali e-računa in izvrši prijavo za prejemanje e-računov, poda soglasje za direktno bremenitev SEPA (Trajnik) ali se naroči na prejemanje e- novic.

 

4.Ugodnosti

Vsak uporabnik, ki bo do vključno 30. 11. 2023 izpolnil Vlogo za prijavo direktne bremenitve in/ali e-računa in izvršil prijavo za prejemanje e-računov ali podal soglasje za direktno bremenitev SEPA (Trajnik) ali se naročil na prejemanje e-novic, bo tako izpolnil pogoj za sodelovanje v akciji in bo sodeloval v nagradnem žrebanju za glavno nagrado – TREKING KOLO SCOTT SUB CROSS 40 v vrednosti 590,00 EUR z DDV in 20 praktičnih nagrad. Nagrade niso izplačljive v gotovini ali zemenljive za drugo vrsto blaga ali storitev. Nagrade niso prenosljive.

 

5.Potek žrebanja in prevzem nagrade

Po zaključku akcije bo organizator pripravil končni seznam vseh, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v akciji. Organizator bo izmed vseh izžrebal najprej glavno nagrado, nato pa preostalih 20 praktičnih nagrad po vrednosti od najvišje do najnižje. Žreb bo organizator izvedel v četrtek, 7. 12. 2023, na sedežu organizatorja. Izvedbo nagradnega žrebanja bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov Domplan, d.d.. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu www.domplan.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v Domplan, d.d., in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja z Domplan, d.d., sodelujejo pri izvedbi te akcije. Nagrajenci bodo o prejemu in načinu prevzema nagrade obveščeni po navadni ali elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. Če nagrajenec ne posreduje svojih popolnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila, oziroma če zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.

 

6.Davki od nagrad

Nagrajenci so po Zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrad dolžni predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.

 

7.Odgovornost

Organizator akcije ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz akcije ali koriščenja nagrad.

 

8.Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke sodelujočih v akciji zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za obveščanje o ponudbah in spremembah ponudb organizatorja, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo. Nagrajenci organizatorju izrecno dovoljujejo objavo osebnih podatkov, to so ime, priimek in kraj bivanja, na spletnem mestu www.domplan.si in po potrebi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov tako, da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov organizatorja akcije.

 

9.Končne določbe

S sodelovanjem v akciji udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili akcije organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. O pritožbah bo odločala pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v Domplan, d.d.. Pravila akcije stopijo v veljavo v četrtek, 31. 8. 2023 in veljajo do 30. 11. 2023 ter so na vpogled na sedežu organizatorja in na spletni strain www.domplan.si od 22. 8. 2023 do vključno 7. 12. 2023.

 

Kranj, 22. 8. 2023

 

Domplan, d.d.

direktorica

Saša Krč