pixel

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom družbe DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.

 

1. Splošno

S splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom (v nadaljevanju splošni pogoji) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.

 

Ti splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e-računa in prejemnikom e-računa v obsegu, navedenem v teh splošnih pogojih.

 

Prejemnik e -računa s prijavo na enega od načinov, navedenih v 3. točki teh splošnih pogojev, potrjuje, da:

 • je s temi splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša,
 • soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki in na elektronski naslov, naveden v prijavi,
 • je preveril, da banka prejemnika e-računa podpira storitev e-račun,
 • s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in bo izdajatelja e-računa redno, najkasneje pa v roku 5 dni od nastanka, obveščal o vseh nastalih spremembah,
 • z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev,
 • je seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij,
 • je seznanjen, da prijava do konca tekočega koledarskega meseca omogoča prejem računa po elektronski poti pri prvem naslednjem obračunu.

 

2. Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • e-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu uporabniku, ki je fizična ali pravna oseba, za katero družba Domplan, d.d. izvaja storitve, in mu ga pošlje v spletno oziroma elektronsko banko uporabnika,
 • izdajatelj e-računa je družba Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, ki izdaja račune v elektronski obliki, opisani v prejšnjem odstavku,
 • način prijave in odjave od prejemanja e-računa pomeni, da lahko uporabnik prijavi/odjavi prejemanje e-računa na način, opisan v 3. in 4. točki teh Splošnih pogojev,
 • prejemnik e-računa je fizična ali pravna oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno veljavno pogodbo in ki prejema račun v elektronski obliki,
 • banka prejemnika e-računa je banka, pri kateri ima prejemnik e-računa odprt bančni račun in uporablja spletno banko; banka prejema e-račune in jih posreduje prejemniku e-računa,
 • banka izdajatelja e-računa je banka, pri kateri ima izdajatelj e-računov odprt transakcijski račun,
 • format e-računa: e-račun je izdan v XML in v PDF obliki,
 • PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik e-računa dobil po navadni pošti; za pregledovanje PDF oblike e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader,
 • XML oblika e-računa je namenjena uvozu e-računa v spletno banko in je v formatu e-SLOG (standard Gospodarske zbornice Slovenije). Možnost uvoza e-računa je odvisna od podpore banke prejemnika e-računa.

 

3. Prijava prejemanja e-računov

Uporabnik, ki želi s strani izdajatelja e-računa prejemati e-račune, mora izvršiti prijavo na enega od naslednjih načinov:

 • na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec »Vloga za prijavo/odjavo e-računa« (in hkrati odjava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov, naveden na vlogi, pri tem lahko izbira med opcijo prejemanje e-računa:
 • na spletno banko ali
 • na elektronski naslov ali
 • na spletno banko in na elektronski naslov hkrati;
 • prijavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa. Uporabnik mora ob prijavi na e-račun v spletni banki podati šifro plačnika, ki jo je določil izdajatelj e-računa;
 • s prijavo na storitev e-račun se vse obveznosti, ki se do prijave na storitev e-račun poravnavajo preko računa s posebno položnico (obrazec UPN), vključijo na e-račun.

 

4. Prenehanje prejema e-računov

Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih dveh načinov:

 • na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec »Vloga za prijavo/odjavo e-računa« in obkroži odjava (in hkrati prijava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;
 • odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.
 • Izdajatelj si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, v kolikor tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi, opisan v naslednjem odstavku te točke.

Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji in enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun, če:

 • prejemnik e-računa ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev,
 • banka prejemnika e-računa zavrne dostavo e-računa,
 • dostava na elektronski naslov prejemnika e-računa ni bila mogoča,
 • obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona oziroma sodne ali upravne odločbe, z upoštevanjem postopkov in rokov, ki jih določajo ti predpisi oziroma odločbe.

Vse pravice in obveznosti iz naslova poslovanja z e-računi skladno s temi Splošnimi pogoji prenehajo v roku petih (5) delovnih dni po prejemu odjave.

 

5. Pravice in obveznosti prejemnika e-računa

Prejemnik e-računa ima naslednje pravice in obveznosti:

 • za prejemanje e-računov se mora prijaviti na enega izmed načinov, opisanih v 3. točki teh splošnih pogojev;
 • poslovati mora z banko, ki omogoča prejemanje e-računov;
 • pri prijavi na storitev e-račun mora navesti osebni/transakcijski račun, ki omogoča prejemanje e-računov;
 • prejemati in pregledovati mora e-račune, za katere je izpolnil prijavo;
 • kadarkoli lahko izvrši odjavo od prejemanja e-računov, pri čemer odjava, prejeta do konca tekočega koledarskega meseca, omogoča odjavo prejemanja e-računa pri prvem naslednjem obračunu;
 • o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računov, mora nemudoma obvestiti izdajatelja e-računov, če tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa;
 • če račun ni bil dostavljen, je dolžan preveriti delovanje elektronske pošte ali spletne banke oziroma pri izdajatelju e-računa preveriti stanje svojih obveznosti;
 • pravočasno, najkasneje pa ob zapadlosti vsakega posameznega računa, mora poravnati vse svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

Izdajatelj e-računa kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem prejemniku e-računa, s katerimi razpolaga. Vse osebne podatke o posameznem prejemniku e-računa varuje skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e-računov posreduje te podatke le prejemniku e-računa, banki prejemnika e-računa in banki izdajatelja e-računa zaradi izvajanja obveznosti iz naslova izvrševanja e-računov in v skladu z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.

 

7. Končne določbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računi so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa prejemniku e-računa na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te Splošne pogoje.

 

Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali s svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje. Besedilo spremenjenih Splošnih pogojev bo prejemnikom e-računa dostopno v elektronski obliki preko izdajateljeve spletne strani oziroma v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa in sicer najmanj 30 koledarskih dni pred začetkom veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev. Če prejemnik e-računa do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih splošnih pogojev izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša.

 

Če prejemnik e-računa ne soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, lahko pisno odstopi od prejemanja e-računov, najkasneje do uveljavitve spremembe.

 

Če prejemnik e-računa zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odstopi od poslovanja z e-računom, se šteje, da je izdajatelj e-računa odpovedal poslovanje z e-računom s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva, ko je prejemnik e-računa izdajatelju e-računa pisno sporočil, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema.

 

Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil iz sistema e-računov.

 

Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa posreduje:

 • po pošti na sedež izdajatelja e-računa,
 • na telefonsko številko izdajatelja e-računa, navedeno na vlogi,
 • z uporabo komunikacijskih poti, navedenih na vlogi.

Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

Za odločanje o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, odloča stvarno pristojno sodišče v Kranju.

 

Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. 9. 2022 dalje.

 

 

Kranj, 1.9.2022

 

Domplan, d.d.

Saša Krč, direktorica

 

 

Prenesi Splošne pogoje za poslovanje z e-računom v PDF obliki.

 


 

POGOJI JESENSKE AKCIJE E-RAČUN

1.Uvodne določbe

Pogoji »jesenske akcije e-račun« (v nadaljevanju: jesenska akcija) dopolnjujejo Splošne pogoje za poslovanje z e-računom družbe Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. z dne 01. 9. 2022.

 

Račun v elektronski obliki vključuje dve obliki prejemanja računa: prejemanje računa v PDF na svoj e-naslov ali prejemanje e-računa v elektronsko banko. V jesenski akciji e-račun lahko sodelujejo fizične osebe. Jesenska akcija za pravne osebe ne velja.

 

S podpisom Vloge za prijavo e-računa prejemnik e-računa izjavlja, da je seznanjen z vsebino te akcije in jo v celoti sprejema.

 

2.Trajanje jesenske akcije

Jesenska akcija traja od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022.

 

3.Pogoji jesenske akcije

V jesenski akciji sodeluje vsak uporabnik, fizična oseba, ki v času trajanja akcije izpolni Vlogo za prijavo e-računa in tako izvrši prijavo za prejemanje e-računov v skladu s 3. točko Splošnih pogojev za poslovanje z e-računom družbe Domplan, d.d..

 

4.Ugodnosti

Prejemnik e-računa, ki hkrati izpolnjuje pogoje iz prve ali druge ali tretje točke pogojev, pridobi vrednostni bon v višini 5,00 EUR (znesek vključuje DDV). Izdajatelj mu bo obračunal navedeni znesek na računu za obratovalne stroške prvi mesec po mesecu prijave na storitev za prejemanje e-računa.

 

Vrednostni bon v nobenem primeru ni izplačljiv v denarju in ni prenosljiv ter ni predmet dohodninskega obračuna.

 

Pridobitev pravice do vrednostnega bona je vezana na šifro plačnika na Vlogi za prijavo e-računa.

 

5.Obdelava osebnih podatkov

Izdajatelj bo osebne podatke prejemnikov e-računa uporabljal za namene izvedbe te jesenske akcije. Obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov potekata v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.

 

6.Davki in darila

Popust ni predmet dohodninskega obračuna.7.Končne določbe Domplan, d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh akcijskih pogojev. Vse pritožbe in reklamacije rešuje Domplan, d.d.. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo na naslov Domplan, d.d.. V primeru utemeljenih pritožb se izdajatelj zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil uporabnika.

 

Ti akcijski pogoji veljajo od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022.

 

Kranj, 21. 9. 2022

 

Domplan, d.d.

direktorica

Saša Krč 

 

Prenesi Pogoje jesenske akcije e-račun v PDF obliki.

 


 

PRAVILNIK JESENSKE AKCIJE DIREKTNA BREMENITEV


1.Uvodne določbe

Pravilnik »jesenske akcije direktna bremenitev« (v nadaljevanju: jesenska akcija) dopolnjuje Pogoje jesenske akcije e- račun in Splošne pogoje za poslovanje z e-računom družbe DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. z dne 01. 9. 2022.


Organizator jesenske akcije direktna bremenitev je DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d. , Bleiweisova 14, 4000 Kranj, matična številka: 5015375000, ID za DDV: SI66384010 (v nadaljevanju: organizator oz. izdajatelj e-računa).


Šteje se, da je s sodelovanjem v jesenski akciji udeleženec seznanjen in se strinja s tem Pravilnikom, Pogoji jesenske akcije e-račun in Splošnimi pogoji družbe Domplan, d.d.


Namen jesenske akcije je promocija načina plačila z direktno bremenitvijo.


2.Trajanje jesenske akcije direktna bremenitev

Jesenska akcija traja od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022.


3.Udeleženci jesenske akcije direktna bremenitev

V jesenski akciji lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki v času trajanja akcije izvrši prijavo na direktno bremenitev. Pravne osebe ne morejo sodelovati v jesenski akciji.


4.Nagrada

Organizator bo v okviru jesenske akcije podaril tri (3) nagrade in sicer en (1) mobilni telefon Samsung Galaxy S22 5G, v črni barvi, v vrednosti 600,00 EUR (vrednost brez DDV), eno (1) pametno uro Samsung Galaxy Watch 5 44 mm v modri barvi, v vrednosti 239,00 EUR (vrednost brez DDV) in ene (1) brezžične slušalke Samsung Galaxy Buds 2 v grafitni barvi, v vrednosti 97,50 EUR (vrednost brez DDV).


Nagrade niso izplačljive v gotovini ali zemenljive za drugo vrsto blaga ali storitev. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v jesenski akciji. Nagrade niso prenosljive.


5.Potek žrebanja in prevzem nagrade

Po zaključku jesenske akcije bo organizator pripravil končni seznam vseh, ki so se v času trajanja akcije prijavili na direktno bremenitev in tako izpolnili pogoj za sodelovanje v jesenski akciji. Organizator bo izmed vseh izžrebal tri (3) nagrajence in vsakemu izmed njih podelil 1 (eno) nagrado, po vrstnem redu, kot bodo izžrebani. Najprej nagrado najvišje vrednosi, nazadnje pa nagrado najnižje vrednosti. Žreb bo organizator izvedel v torek, dne 6. 12. 2022, na sedežu organizatorja. Izvedbo nagradnega žrebanja bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov Domplan, d.d.. O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja ter nagrajencih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletnem mestu www.domplan.si. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna. V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni v Domplan, d.d., in vse osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja z Domplan, d.d., sodelujejo pri izvedbi te jesenske akcije. Nagrajenci bodo o prejemu in načinu prevzema nagrade obveščeni po navadni ali elektronski pošti najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma žrebanja. Če nagrajenec ne posreduje svojih popolnih podatkov in davčne številke na sedež organizatorja nagradne igre v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila, oziroma če zavrne prevzem nagrade, izgubi pravico do prejetja nagrade, organizator pa je prost svojih obveznosti.


6.Davki od nagrad

Nagrajenci so po Zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrad dolžni predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Akontacijo dohodnine plača organizator. Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo, ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.


7.Odgovornost

Organizator jesenske akcije ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz jesenske akcije ali koriščenja nagrad.


8.Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke sodelujočih v jesenski akciji zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za obveščanje o ponudbah in spremembah ponudb organizatorja, sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prenehanje pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, za potrebe analiz in za druge namene, vse v skladu s pozitivno zakonodajo. Nagrajenci organizatorju izrecno dovoljujejo objavo osebnih podatkov, to so ime, priimek in kraj bivanja, na spletnem mestu www.domplan.si in po potrebi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov tako, da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov organizatorja jesenske akcije.


9.Končne določbe

S sodelovanjem v jesenski akciji udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili jesenske akcije organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov organizatorja jesenske akcije. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. O pritožbah bo odločala pritožbena komisija, sestavljena iz treh članov, zaposlenih v Domplan, d.d.. Pravila jesenske akcije stopijo v veljavo v sredo, 21. 09. 2022 in so na vpogled na sedežu organizatorja ter na spletni strain www.domplan.si od 21. 9. 2022 do vključno 30. 11. 2022


Kranj, 21. 9. 2022


Domplan, d.d.

direktorica

Saša Krč

 

Prenesi Pravilnik jesenske akcije direktna bremenitev v PDF obliki.