pixel

Akcijska ponudba dobave zemeljskega plina 2021 je z 1.2.2021 zaključena.

 

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI AKCIJSKE PONUDBE >DOMPLAN PLIN 2021<

1.UVODNE DOLOČBE 

Akcijski pogoji Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem v ponudbi »Domplan plin 2021« družbe Domplan d.d. (v nadaljevanju  Akcijski pogoji) dopolnjujejo Splošne pogoje Domplan d.d. za dobavo zemeljskega plina kupcem (v nadaljevanju Splošni pogoji). 

V akcijski ponudbi zemeljskega plina Domplan d.d. »Domplan plin 2021« lahko sodelujejo novi kupci in obstoječi kupci zemeljskega plina. Novi kupec zemeljskega plina je kupec, ki v času trajanja akcijske ponudbe sklene pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe ni Domplan d.d.. Obstoječi kupec zemeljskega plina je kupec, ki ima v času trajanja akcijske ponudbe sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za odjemno mesto, katerega prodajalec na dan sklenitve pogodbe je Domplan d.d.. 

 

2. TRAJANJE AKCIJSKE PONUDBE 

Akcijska ponudba dobave traja od dneva objave do 31.12.2021 oziroma do preklica in je namenjena do 400 kupcem ter se zaključi ob zapolnitvi razpisane kvote o čemer bo Domplan obvestil kupce na svoji spletni strani www.domplan.si.

 

3. POGOJI AKCIJSKE PONUDBE 

V akcijski ponudbi lahko sodelujejo novi in obstoječi kupci zemeljskega plina, ki imajo odjemno mesto razvrščeno v odjemno skupino od vključno CDK 1 do CDK 6.  Šteje se, da obstoječi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi, v kolikor v času do zapolnitve razpisane kvote, izpolni Pristopno izjavo obstoječi kupec na spletni strani Domplan d.d. in podpisano pošlje po pošti ali posreduje na e-mail: energetika@domplan.si.

 

Šteje se, da novi kupec zemeljskega plina veljavno sodeluje v akcijski ponudbi v kolikor:

  • izpolni Pristopno izjavo novi kupec na spletni strani Domplan d.d. ter jo posreduje na e-mail: energetika@domplan.si  ali
  • posreduje fotografijo ali pdf računa obstoječega dobavitelja na e-mail: energetika@domplan.si ali
  • na telefon 04 2068 800 sporoči svoje podatke (Ime, Priimek, telefonsko številko ali e-naslov in podatke o dosedanjem dobavitelju).  Omenjene podatke se lahko pošlje tudi na e-mail: energetika@domplan.si    

 

Po prejetih podatkih, izjavi ali računu bomo za vas  pripravili pogodbo o dobavi in vam jo posredovali v podpis. Dobava zemeljskega plina novemu kupcu v skladu s  to akcijsko ponudbo je mogoča po uspešni zamenjavi dobavitelja, kar bomo v vašem imenu  po podpisu pogodbe uredil Domplan d.d..

 

Pristopna izjava obstoječi kupec: IZJAVA OBSTOJEČI KUPEC

Pristopna izjava novi kupec IZJAVA NOVI KUPEC

 

Za vse informacije smo vam na voljo na tel: 04 2068 800; fax: 04 2068 700;  e-mail: energetika@domplan.si

 

V primeru, da odjemalec odpove pogodbo o dobavi, sklenjeno po tej akcijski ponudbi, pred iztekom pogodbenega roka, ki je 31.12.2021, nosi odjemalec strošek nadomestila v višini 50% akcijske cene za količino, ki se izračuna kot razlika med pogodbeno količino prevzema plina in prevzeto količino plina do dneva prekinitve pogodbe. Odjemalec je dolžan strošek nadomestila poravnati v 15 dneh od izstavitve računa.

 

4. UGODNOSTI AKCIJE 

Novim in obstoječim kupcem zemeljskega plina, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo Domplan v obdobju od 01.01.2021 do vključno 31.12.2021 obračunal dobavo plina po ceniku akcije v tej točki, po poteku prej navedenega obdobja pa v skladu z rednim cenikom in  Splošnimi pogoji.

 

Akcijska cena-DOMPLAN PLIN 2021

Cena brez DDV v €/kWh: 0,02021 €

Cena z DDV v €/kWh: 0,02465 €

 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV 

Domplan d.d. bo osebne podatke kupcev zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov Domplan, d.d., za namen izvedbe te storitve. Potrebno je izpolniti obrazec, ki je priložen Pristopni izjavi obstoječega in novega kupca in ga posredovati skupaj s pristopno izjavo.

 

6. KONČNE DOLOČBE 

Domplan d.d. si pridržuje pravico do sprememb teh Akcijskih pogojev. Vse pritožbe in reklamacije rešuje Domplan d.d.. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na naslov Domplan d.d. V primeru utemeljenih pritožb se ponudnik zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. Akcijski pogoji pričnejo veljati od 01.01.2021 in se uporabljajo do vključno 31.12.2021