¸

 

 

V današnjem času se lastniki nepremičnin-večstanovanjskih stavb vse bolj zavedajo, da je kvalitetno upravljanje oziroma gospodarjenje stavb pomemben dejavnik ohranjanja vrednosti in kakovosti nepremičnine in da dober upravnik lahko močno pripomore k kakovosti bivanja v večstanovanjskih stavbah.

Na podlagi odloka o varstvu zraka https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2683/odlok-o-nacrtu-za-kakovost-zraka-na-obmocju-mestne-obcine-kranj in sprejetega odloka o prednostnem načinu ogrevanja v Mestni občini Kranj lahko občani MO Kranj pridobijo nepovratno finančno spodbudo tudi za ukrep zamenjave stare kurilne naprave z visoko učinkovito kurilno napravo na zemeljski plin - https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=89

 

 

Družba Domplan d.d. se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

Za vse ki se odločate graditi hišo ali kupujete parcelo za gradnjo vam v našem podjetju nudimo nabor storitev, ki vam bodo v pomoč pri vaši odločitvi.

   

 

Na robu Kokrice pri Kranju v delno pozidanem delu med cesto na Brdo in cesto na Belo smo začeli graditi manjše naselje večstanovanjskih hiš.Naselje bo zaznamovala lepa okolica s pogledi na travnike, gozdove, griče in gore.

   

  

Vile Brdo

 

 

Na vseh področjih delovanja želimo doseči najvišje standarde kakovosti ter biti vodilni izvajalec storitev na Gorenjskem ter med vodilnimi v Sloveniji. S stalnimi napori za izboljšanje naših storitev želimo povečevati našo konkurenčnost, zagotoviti poslovno uspešnost in vplivati na kvaliteto okolja v katerem delujemo.

   

 

 


 

 Spoštovani odjemalci zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj,

Občine Naklo in dela Občine Šenčur.

 

Skladno z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom

(Ur.l.RS št. 61/16) se bo s 1. januarjem 2017 zaključil

obračun zemeljskega plina v kubičnih metrih

in pričel obračun zemeljskega plina v kWh.

 

Cena zemeljskega plina bo tako podana v EUR/kWh.

 

Cena zemeljskega plina s 1. 10. 2018 znaša 0,02999 EUR/kWh.

Operaterji sistemov zemeljskega plina bodo na plinomerih izmerjene kubične

metre plina pretvorili v energijske enote kWh (oziroma MWh) in pri tem

upoštevali kurilnost zemeljskega plina v zadnjem mesecu.

Poleg zemeljskega plina se bodo s 1. 1. 2017 v energijskih enotah

obračunali tudi omrežnina ter vsi prispevki in trošarina. 

 

Skladno z evropsko zakonodajo na področju zemeljskega plina se

pri preračunu iz volumskih enot v energijske enote upošteva

zgornja kurilnost (gross caloric value - GCV).

 

Končni odjemalci bodo s prehodom na obračun v kWh plačevali

toliko energije, kolikor jo bodo prejeli, hkrati pa bo

lažja primerjava z ostalimi energenti.

Slovenija je z uvedbo obračuna v kWh nekoliko počakala in

je sedaj še ena zadnjih držav članic EU, ki uvaja ta prehod.

 

Cena plina in ostali stroški distribucije so
razvidni iz cenika (CENIK PLINA).
 

Način preračuna porabe plina iz količine (m3)
v energijo (kWh) in primer izračuna
  (IZRAČUN).

 

Portal upravljanja stavb

 

 

Obrazci 

 

 

Portal odčitkov plina 

 

 

Cenik storitev

 

 

Cenik odjema plina za gospodinjstva (velja od 01. 10. 2018):

 

 

Uradne ure za storitve upravljanja

PONEDELJEK: od 10. do 14. ure

SREDA: od 13. do 16. ure

PETEK: od 10. do 11.30 ure

Brez predhodne najave strank izven uradnih ur ne sprejemamo. 

Telefonska pojasnila
(obračun obratovalnih stroškov)

TOREK, ČETRTEK: od 11. do 13. ure

SREDA: od 11. do 12. ure