pixel

IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC

Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007) in Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006, in Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012) predpisujeta izdelavo in izdajo energetskih izkaznic v Sloveniji.

V želji, da vam nudimo kvalitetne in celovite nepremičninske storitve, smo dne 5.7.2013 pridobili licenco za izdajo energetskih izkaznic.

OBVEZNOST PRIDOBITVE ENERGETSKE IZKAZNICE:

Obstoječe stavbe:

Kdo jo predloži? Lastnik stavbe ali njenega dela. 
Komu jo predloži? Kupcu ali najemniku. 
Kdaj jo predloži? V primeru prodaje ali oddaje v najem stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe. 
Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti:

 • oddaja v najem, za obdobje krajše od 1 leta;
 • v primerih razlastitve;
 • za stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od 4 mesecev na leto;
 • za samostojne stavbe ali deli stavb z uporabno površino manjšo od 50 m2.

Novozgrajene stavbe:

Kdo jo predloži (pridobi): investitor. 
Komu jo predloži? Upravnemu organu, izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID). 
Kdaj jo predloži? Pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. 
Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti:

 • V primeru prodaje ali oddaje v najem pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
 • Stavbe razglašene za kulturni spomenik, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost nesprejemljivo vplivalo na njihovo naravo ali videz;
 • Stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti;
 • Začasne stavbe (za uporabo manj od 2 let);
 • Industrijske stavbe, delavnice in nestanovanjske kmetijske stavbe.

Pri prodaji in oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe mora lastnik pri oglaševanju navesti razred energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice. Izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti stavb PURES.

 

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

 • RAČUNSKA EI, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe.

Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;

Računska EI - vzorec

 • MERJENA EI, ki se določi na podlagi meritev rabe energije.

Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Merjena EI - vzorec

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO ENERGETSKE IZKAZNICE

Naročnik energetske izkaznice vloži zahtevo za izdajo energetske izkaznice na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje EI.

Obrazec - Zahteva za izdelavo energetske izkaznice

Energetska izkaznica je (javna) listina. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.

Energetska izkaznica vsebuje referenčne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe.

Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic:
Domplan d.d.,
mag. Igor Orešnik, univ. dipl. inž. str.
Vodja projektov
T: 04 206 87 00
T: 04 206 87 88

igor.oresnik@domplan.si