pixel

PE URBANIZEM

Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja, projektiranja in geodetskih storitev zahtevajo danes medsebojno povezanost novih znanj in izkušenj na eni strani ter interdisciplinarnost strokovnega dela in kadrov na drugi.

V poslovni enoti Urbanizem, kjer ima več kot 90 odstotkov zaposlenih visoko in univerzitetno izobrazbo, združujemo tako arhitekte, krajinske arhitekte, inženirje gradbeništva in geodezije, geodete in ekonomiste z ustreznimi licencami in pooblastili. Širok spekter osvojenega in apliciranega znanja, nenehno izobraževanje, razvoj in specializacija na posameznih strokovnih področjih, stalno spremljanje in preverjanje vseh faz projektnega ciklusa predstavljajo temelj, da storitve in naloge s področja celovitega prostorskega in projektnega načrtovanja od naročila do zaključka projekta izvajamo optimalno, kakovostno in  konkurenčno.

Za institucionalne in zasebne naročnike pripravljamo, vodimo in koordiniramo prostorske akte na vseh segmentih. Paleta storitev sega od državnih, medobčinskih do občinskih prostorskih aktov in sicer od strateškega do izvedbenega nivoja. Za potrebe stanovanjskih, poslovnih, proizvodnih območij ter gospodarske javne infrastrukture izdelujemo vedno več kompleksno načrtovanih občinskih podrobnih prostorskih načrtov skupaj z ustreznimi strokovnimi podlagami, kot pomoč pri odločanju glede izbire variantnih rešitev.

Na področju projektiranja objektov in naprav skupaj s partnerji izdelamo celotno projektno dokumentacijo od idejnih zasnov do izvedbenih projektov. Posebno pozornost namenjamo strokovnemu svetovanju pri tehničnih rešitvah in zastopanju naročnikov v upravnih in drugih postopkih. Prizadevamo si, da so projektne rešitve racionalne in optimalne ter v skladu s predpisi s področja graditve objektov in naprav.

Sodobnega načrtovanja prostora in objektov vseh vrst si brez ustreznih geodetskih inženirskih storitev ni več mogoče predstavljati. Geodetska dejavnost danes obsega tradicionalna tehnična znanja kot so določanje položaja, geodetska izmera, kartiranje ter upravljavska znanja na področju vodenja podatkov zemljiškega katastra, prostorskega načrtovanja in upravljanja z zemljišči.  Prav celovito nudenje geodetskih storitev na segmentu zemljiškega katastra, katastra stavb, inženirske geodezije ter evidentiranja gospodarske javne infrastrukture v povezavi z ostalimi dejavnostmi poslovne enote zagotavlja sinergijske učinke in skupne koristi.

Z razvojem aktivne zemljiške politike in urbane ekonomike smo se na področju urejanja stavbnih zemljišč specializirali za izvedbo pogodbenih in upravnih komasacij, ki predstavljajo sodoben instrument ureditve zemljiškoknjižnega in parcelnega stanja na kompleksnih ureditvenih območij. Lokalnim skupnostim svetujemo in pripravljamo ustrezne investicijske študije in programe opremljanja zemljišč. Posebno pozornost smo namenili pripadajočim zemljiščem k večstanovanjskim objektom, ki le teh še nimajo urejenih. Za lastnike teh objektov pripravimo ustrezne strokovne podlage in elaborate ter jih skupaj s predlogom vpisa zaznambe postopka v zemljiško knjigo vložimo na sodišče.

Za podporo prostorskemu načrtovanju in projektiranju uporabljamo CAD in GIS tehnologije, ki nam omogočajo ustrezen zajem, upravljanje, predstavljanje ter vzdrževanje geo-prostorskih informacij in podatkov.

Dejavnosti izvajamo na sedežu podjetja v Kranju in v izpostavi Škofja Loka.