pixel

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom družbe DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.

 

1. Splošno

S splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom (v nadaljevanju splošni pogoji) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom.

 

Ti splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e-računa in prejemnikom e-računa v obsegu, navedenem v teh splošnih pogojih.

 

Prejemnik e -računa s prijavo na enega od načinov, navedenih v 3. točki teh splošnih pogojev, potrjuje, da:

 • je s temi splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša,
 • soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki in na elektronski naslov, naveden v prijavi,
 • je preveril, da banka prejemnika e-računa podpira storitev e-račun,
 • s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in bo izdajatelja e-računa redno, najkasneje pa v roku 5 dni od nastanka, obveščal o vseh nastalih spremembah,
 • z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev,
 • je seznanjen, da nezaščitena elektronska pošta ni varen medij,
 • je seznanjen, da prijava do konca tekočega koledarskega meseca omogoča prejem računa po elektronski poti pri prvem naslednjem obračunu.

 

2. Opredelitev pojmov

Pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • e-račun je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu uporabniku, ki je fizična ali pravna oseba, za katero družba Domplan, d.d. izvaja storitve, in mu ga pošlje v spletno oziroma elektronsko banko uporabnika,
 • izdajatelj e-računa je družba Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, ki izdaja račune v elektronski obliki, opisani v prejšnjem odstavku,
 • način prijave in odjave od prejemanja e-računa pomeni, da lahko uporabnik prijavi/odjavi prejemanje e-računa na način, opisan v 3. in 4. točki teh Splošnih pogojev,
 • prejemnik e-računa je fizična ali pravna oseba, ki ima z izdajateljem e-računa sklenjeno veljavno pogodbo in ki prejema račun v elektronski obliki,
 • banka prejemnika e-računa je banka, pri kateri ima prejemnik e-računa odprt bančni račun in uporablja spletno banko; banka prejema e-račune in jih posreduje prejemniku e-računa,
 • banka izdajatelja e-računa je banka, pri kateri ima izdajatelj e-računov odprt transakcijski račun,
 • format e-računa: e-račun je izdan v XML in v PDF obliki,
 • PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik e-računa dobil po navadni pošti; za pregledovanje PDF oblike e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader,
 • XML oblika e-računa je namenjena uvozu e-računa v spletno banko in je v formatu e-SLOG (standard Gospodarske zbornice Slovenije). Možnost uvoza e-računa je odvisna od podpore banke prejemnika e-računa.

 

3. Prijava prejemanja e-računov

Uporabnik, ki želi s strani izdajatelja e-računa prejemati e-račune, mora izvršiti prijavo na enega od naslednjih načinov:

 • na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec »Vloga za prijavo/odjavo e-računa« (in hkrati odjava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov, naveden na vlogi, pri tem lahko izbira med opcijo prejemanje e-računa:
 • na spletno banko ali
 • na elektronski naslov ali
 • na spletno banko in na elektronski naslov hkrati;
 • prijavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa. Uporabnik mora ob prijavi na e-račun v spletni banki podati šifro plačnika, ki jo je določil izdajatelj e-računa;
 • s prijavo na storitev e-račun se vse obveznosti, ki se do prijave na storitev e-račun poravnavajo preko računa s posebno položnico (obrazec UPN), vključijo na e-račun.

 

4. Prenehanje prejema e-računov

Prejemnik e-računa se lahko odjavi od prejemanja e-računa na enega od spodnjih dveh načinov:

 • na spletni strani izdajatelja e-računa poišče obrazec »Vloga za prijavo/odjavo e-računa« in obkroži odjava (in hkrati prijava papirnatega računa), ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega vrne na naslov naveden na vlogi;
 • odjavi se na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa.
 • Izdajatelj si pridržuje pravico posamezen račun posredovati v papirni obliki, v kolikor tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi, opisan v naslednjem odstavku te točke.

Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji in enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun, če:

 • prejemnik e-računa ravna v nasprotju z določili teh Splošnih pogojev,
 • banka prejemnika e-računa zavrne dostavo e-računa,
 • dostava na elektronski naslov prejemnika e-računa ni bila mogoča,
 • obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona oziroma sodne ali upravne odločbe, z upoštevanjem postopkov in rokov, ki jih določajo ti predpisi oziroma odločbe.

Vse pravice in obveznosti iz naslova poslovanja z e-računi skladno s temi Splošnimi pogoji prenehajo v roku petih (5) delovnih dni po prejemu odjave.

 

5. Pravice in obveznosti prejemnika e-računa

Prejemnik e-računa ima naslednje pravice in obveznosti:

 • za prejemanje e-računov se mora prijaviti na enega izmed načinov, opisanih v 3. točki teh splošnih pogojev;
 • poslovati mora z banko, ki omogoča prejemanje e-računov;
 • pri prijavi na storitev e-račun mora navesti osebni/transakcijski račun, ki omogoča prejemanje e-računov;
 • prejemati in pregledovati mora e-račune, za katere je izpolnil prijavo;
 • kadarkoli lahko izvrši odjavo od prejemanja e-računov, pri čemer odjava, prejeta do konca tekočega koledarskega meseca, omogoča odjavo prejemanja e-računa pri prvem naslednjem obračunu;
 • o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računov, mora nemudoma obvestiti izdajatelja e-računov, če tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa;
 • če račun ni bil dostavljen, je dolžan preveriti delovanje elektronske pošte ali spletne banke oziroma pri izdajatelju e-računa preveriti stanje svojih obveznosti;
 • pravočasno, najkasneje pa ob zapadlosti vsakega posameznega računa, mora poravnati vse svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

Izdajatelj e-računa kot zaupne varuje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznem prejemniku e-računa, s katerimi razpolaga. Vse osebne podatke o posameznem prejemniku e-računa varuje skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj e-računov posreduje te podatke le prejemniku e-računa, banki prejemnika e-računa in banki izdajatelja e-računa zaradi izvajanja obveznosti iz naslova izvrševanja e-računov in v skladu z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo.

 

7. Končne določbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računi so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa prejemniku e-računa na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te Splošne pogoje.

 

Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali s svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje. Besedilo spremenjenih Splošnih pogojev bo prejemnikom e-računa dostopno v elektronski obliki preko izdajateljeve spletne strani oziroma v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa in sicer najmanj 30 koledarskih dni pred začetkom veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev. Če prejemnik e-računa do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih splošnih pogojev izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša.

 

Če prejemnik e-računa ne soglaša s spremembami teh Splošnih pogojev, lahko pisno odstopi od prejemanja e-računov, najkasneje do uveljavitve spremembe.

 

Če prejemnik e-računa zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odstopi od poslovanja z e-računom, se šteje, da je izdajatelj e-računa odpovedal poslovanje z e-računom s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva, ko je prejemnik e-računa izdajatelju e-računa pisno sporočil, da predloga sprememb teh Splošnih pogojev ne sprejema.

 

Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil iz sistema e-računov.

 

Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa posreduje:

 • po pošti na sedež izdajatelja e-računa,
 • na telefonsko številko izdajatelja e-računa, navedeno na vlogi,
 • z uporabo komunikacijskih poti, navedenih na vlogi.

Za opravljanje storitev v skladu s temi Splošnimi pogoji in za razlago le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

Za odločanje o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, odloča stvarno pristojno sodišče v Kranju.

 

Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. 9. 2022 dalje.

 

 

Kranj, 1.9.2022

 

Domplan, d.d.

Saša Krč, direktorica

 

 

Prenesi Splošne pogoje za poslovanje z e-računom v PDF obliki.