pixel

9. 07. 2021 ob 12.45

 

Rušenje objekta in gradnja novih oskrbovanih stanovanj

Družba Domplan, d.d. iz Kranja, bo 2. avgusta 2021 začela z rušenjem objekta na naslovu Planina 2 v Kranju. Objekt predviden za rušenje, je bil v sklopu gradnje stanovanjskega naselja Planina I zgrajen leta 1951.
 

Objekt, takratni samski dom, bi se moral leta 1985, po sklepu Skupščine Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Kranj, prenoviti v večstanovanjsko stavbo z 29 stanovanjskimi enotami, vendar prenova ni bila nikoli realizirana. Zaradi slabega gradbenega in funkcionalnega stanja je sedanji objekt že dlje časa zaprt, dostop do objekta pa je onemogočen in zavarovan z gradbiščno ograjo.

 

Rušenje in odstranjevanje objekta bo predvidoma zaključeno do konca avgusta 2021. Poskrbljeno bo, da bo rušenje in odstranjevanje čim manj moteče za stanovalce sosednjih objektov in okolice.

 

Jeseni 2021 bo družba Domplan, d.d., na mestu odstranjenega objekta začela graditi večstanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi skupnimi prostori.

Lega in gabariti objekta bodo sledili obstoječemu, porušenemu objektu.

 

Objekt bo imel kletno etažo, namenjeno parkiranju, pritličje in štiri nadstropja. V pritličju in zgornjih etažah bo na voljo 34 stanovanj, tipološko različnih velikosti. V pritličju bo tudi lokal, namenjen storitveni dejavnosti. Vsa stanovanja, ki so orientirana na jugovzhodno stran, bodo imela pripadajoče balkone, stanovanja na severozahodnem delu pa lože. V zgornji etaži bo poleg stanovanjskih enot tudi večji skupni prostor s teraso, namenjen druženju in rekreaciji.

 

Zunanje površine ob objektu bodo urejene kot odprt večnamenski prostor s pripadajočo urbano opremo (klopi, koši, stojala za kolesa, ipd.), površine, ki niso namenjene prometnim in manipulativnim površinam pa bodo zatravljene in hortikulturno urejene.

 


 

24. 12. 2019 ob 14.15

 

Domplan d.d. odgovarja na spodnja vprašanja novinarja POP-TV, Daniela Fazliča glede dovoljenj oziroma analize tveganja za plinovodsko omrežje: 

  1. A mimo Britofa, oziroma skozi Kranj, potekajo visokotlačna prenosna plinska omrežja? (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=kranj)
  2. Ali je za to omrežje bila izdelana analiza tveganja? 
  3. Če je, bi prosil za kopijo analize tveganja za prenosni del omrežja

 

Odgovor Domplan d.d.:

Spoštovani, v zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da Domplan d.d. ni operater visokotlačnega prenosnega plinskega omrežja. V zvezi s temi omrežji lahko potrebna pojasnila pridobite na Agenciji za energijo.

Obenem naj spomnimo, da pri upravljanjih tveganj govorimo o dogodkih z večjo ali manjšo stopnjo negotovosti, pri poškodbah plinovodov z neodgovornimi posegi z gradbeno mehanizacijo pa gre za sistemsko anomalijo, ki se lahko dogaja zaradi  malomarnosti, neznanja, pomanjkanja odgovornosti v gradbeništvu oz. zavedanja, kako pomembna je varnost.

V konkretnem primeru se je na Britofu na območju plinovoda zgodil nestrokoven in nedovoljen gradbeni poseg v varovalnem pasu plinovoda ob naknadnih posegih v komunalno infrastrukturo, o katerem nas izvajalci niso obvestili. Prav tako nas niso obvestili o poškodbi, pač pa so z zemljo zakrili in tako prikrili svojo napako. Takšnega dogodka ni mogoče predvideti, saj gre za zavestno, neodgovorno dejanje, ki je nepredstavljivo.