pixel

ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

Na področju arhitekturnega projektiranja se ukvarjamo z:

 • izdelovanjem celotne projektne dokumentacije za vse vrste visokih gradenj (novogradnje, rekonstrukcije, …),
 • izdelavo posamičnih delov projektov v interdisciplinarnih skupinah,
 • pridobivanje pogojev, soglasij in ostalih dovoljenj v skladu s predpisi,
 • zastopanje naročnikov v upravnih in drugih postopkih.

Pri svojem delu sodelujemo tudi z zunanjimi projektanti z različnih področij ter po potrebi tudi z ostalimi strokovnjaki specifičnih dejavnosti, kot na primer geologija, geomehanika, požarna varnost ali varovanje okolja. Investitorjem poleg izdelave projektne dokumentacije pridobimo tudi vsa potrebna upravna dovoljenja za graditev objekta.

Indvidualna hiša

Projektiranje večstanovanjskih objektov: za gradnjo za trg, kjer je raznolikost in velikost stanovanj odvisna od trenutnih potreb na trgu in od lokacije, kjer se zemljišče nahaja. Poudarek je na fleksibilnosti stanovanj, ki jih v določeni meri lahko prilagajamo za že znanega kupca.

Večstanovanjska hiša

Krajinsko projektiranje zajema izdelavo študij, zasnov in projektne dokumentacije za zunanje ureditve kot so javne zelene in druge odprte površine - parki, odprti prostori stanovanjskih sosesk, igrišča, pokopališča, obcestni prostor, drevoredi, odprte površine ob javnih objektih ipd.

Ureditve v soodvisnosti od vsebine načrta lahko obsegajo:

 • oblikovanje in umestitev prostorov za prehajanje, sedenje, posedanje, druženje in prehranjevanje na prostem,
 • prostore za različne igre, igre z žogo in drugimi športnimi pripomočki, umestitev igral ipd…,
 • prostor za delavnice na prostem,
 • ureditve poti, sprehajališč, razgledišč,
 • prikaz tlakovanj in ureditve utrjenih površin za različne namene,
 • umestitev in oblikovanje urbane opreme,
 • ureditve s svetlobo in vodo ter,
 • zasaditve.

Oblikovanje prostora na eni strani temelji na prostorskih danostih, funkcionalnih zahtevah in umetnosti oblikovanja prostora, na drugi strani pa je prostor načrtovan za potrebe ljudi. V načrtih krajinske arhitekture se zato zavzemamo za prepoznavanje človekovih potreb v odprtem prostoru in jih z namenom izboljšanja kakovosti bivanja integriramo v ustrezne načrte.

Občinski prostorski načrt