pixel

GEODETSKE STORITVE

Na podlagi pooblastila Geodetske uprave RS izvajamo kompletne geodetske storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb, inženirske geodezije, izdelujemo vse vrste geodetskih načrtov za potrebe prostorsko izvedbenih načrtov ter projektiranja prav tako pa soustvarjamo kataster komunalnih vodov. Naročnikom nudimo celovito storitev od izdelave elaborata geodetske storitve do vpisa v zemljiško knjigo.

ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB

Osnova za spremembo vpisa v zemljiškem katastru je ELABORAT GEODETSKE STORITVE.

UREDITEV MEJE

Meja se uredi po zadnjih podatkih zemljiškega katastra – predlagana meja. Če se meja, ki so jo pokazali lastniki, razlikuje od predlagane meje, vsebuje elaborat tudi potek pokazane meje.
Postopek evidentiranja urejene meje se začne na zahtevo lastnika parcele.

IZRAVNAVA MEJE

Potek urejenega dela meje se lahko spremeni z izravnavo meje. Površina manjše parcele se lahko spremeni za največ 5%, vendar ne več kot 500 m2. Mejo se lahko izravna pri ureditvi meje.
Izravnani del meje se evidentira na zahtevo lastnika.

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev ali delitev parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske in drugih stvarnih pravic. Del meje obstoječe parcele, ki se ga novi del meja dotika, mora biti urejen, če ne gre za stikališče. Parcelacija se lahko evidentira pred sodno ureditvijo meje.
Postopek evidentiranja parcelacije se začne na zahtevo lastnika ali druge osebe, ki ji to pravico daje zakon, na zahtevo vseh solastnikov ali skupnih lastnikov, na zahtevo državnega organa ali organa lokalne skupnosti, na zahtevo razlastitvenega upravičenca. Pri parcelaciji zemljišča pod stavbo je vlagatelj lastnik zemljišča, lastnik stavbe, lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe, upravnik stavbe ali upravljavec javnega dobra.

OZNAČITEV MEJE V NARAVI

Na zahtevo lastnika parcele se z mejniki označi urejena meja. Na zahtevo lastnika in ob strinjanju lastnikov sosednjih parcel se lahko mejo označi v sklopu mejne obravnave.

KOMASACIJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev na nove parcele. Izvede se kot pogodbena komasacija na podlagi pogodbe med lastniki ali upravna komasacija po zakonu. Obodne meje komasacijskega območja morajo biti urejene.
Parcele, ki nastanejo s pogodbeno komasacijo, se evidentirajo na zahtevo enega od podpisnikov pogodbe o komasaciji. Po evidentiranju pogodbene komasacije se na pristojno zemljiško knjigo vloži zemljiškoknjižne predloge.

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novo zgrajenih objektov. Zemljišče pod stavbo se evidentira na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Vlagatelj zahtevka za evidentiranje zemljišča pod večstanovanjsko stavbo je lahko tudi lastnik dela stavbe, uporabnik dela stavbe ali upravnik. Če vlagatelj zahteva evidentiranje zemljišča pod stavbo, ki je v lasti enega lastnika, in ima stavba en del, je treba zahtevi za evidentiranje zemljišča pod stavbo priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

SPREMEMBA BONITETE ZEMLJIŠČA

Boniteto zemljišča določi kmetijski ali gozdarski strokovnjak s pooblastilom.
Sprememba se evidentira na zahtevo lastnika.

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Zahtevo za vpis lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, imetnik stavbne pravice, lastnik ali uporabnih stavbe oz. dela stavbe ali upravnik stavbe.

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja (fizičnih struktur in pojavov) na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu. Sestavljen je iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta, ki dokazuje, da je geodetski načrt izdelan v skladu s pravili.

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Zakoličbe objektov, komunalnih vodov, cest

Zakoličenje je po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) geodetska storitev. Geodet zakoliči objekt in izdela zakoličbeni načrt, če stanje na terenu omogoča zakoličenje v skladu z gradbenim dovoljenjem. Izvajalec mora vsaj osem dni prej o zakoličenju obvestiti krajevno pristojno občinsko upravo.

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Izmera objektov in omrežij komunalne infrastrukture in izdelava elaborata za vpis v kataster GJI.