pixel

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM

Geografski informacijski sistem - GIS je zbirka tehnoloških orodij za zbiranje, shranjevanje, iskanje, pretvorbe, prikazovanje in obdelave prostorskih podatkov stvarnega sveta.

Skozi razvoj je postal nepogrešljiv člen v mnogih dejavnostih in strokah kot je prostorsko načrtovanje, geodezija, projektiranje…

Tako tudi sodobno prostorsko načrtovanje temelji na GIS rešitvah. Omogočamo podporo izdelave prostorskih dokumentov (OPN, OPPN) v vseh fazah od izdelave strokovnih podlag, analiz stanja prostora, vizualnih ter statističnih analiz pa do izdelave končnih podatkovnih slojev v predpisani obliki. Z implementacijo ostalih prostorskih vsebin s področja okolja in prostora pridobimo hiter in učinkovit sistem za izvajanje nalog urejanja prostora.


Prikaz namenske rabe


Prikaz urbanističnega načrta


Prikaz vizualizacije cestne infrastrukture