pixel

OPIS POJMOV

ZEMLJIŠKI KATASTER je temeljna evidenca o zemljiščih in je organiziran po parcelah in katastrskih občinah.

V njem so naslednji podatki:

 • parcelna številka,
 • meje,
 • površina,
 • lastnik,
 • upravljavec,
 • dejanska raba,
 • zemljišče pod stavbo,
 • boniteta zemljišča
 • o vrstah rabe zemljišč: katastrske kulture ter katastrski razredi, zemljišča pod gradbenimi objekti, zelene površine in nerodovitna zemljišča (do junija 2011).

 

KATASTER STAVB je temeljna evidenca o stavbah in delih stavb. Organiziran je po katastrskih občinah.

V njem so naslednji podatki:

 • oznaka stavbe in dela stavbe,
 • lastnik,
 • upravljavec,
 • lega in oblika,
 • površina,
 • dejanska raba,
 • številka stanovanja ali poslovnega prostora.

Zemljiški kataster in kataster stavb vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Podatki so povezani z registrom prostorskih enot in zemljiško knjigo.

 

NEKATERE DEFINICIJE

Parcela
Parcela je strnjeno zemljišče. ki leži znotraj ene katastrske občine. Evidentirana je z mejo in označena s identifikacijsko oznako.

Meja parcele
Meja parcele je zaključen poligon, ki razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Meje se evidentirajo s koordinatami zemljiškokatastrskih točk.

Zemljiškokatastrska točka
Zemljiškokatastrska točka je točka, ki ima koordinate določene v državnem koordinatnem sistemu.

Površina parcele
Površina parcele je izračunana iz ravninskih koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo.

Urejena meja parcele
Urejena meja parcele je tista, ki je evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe in ima s predpisano natančnostjo določene koordinate zemljiškokatastrskih točk.

Urejena parcela
Urejena parcela je tista, ki ima urejeno mejo in na podlagi urejene meje izračunano površino.