pixel

Postopek obračuna stroškov kotlovnice Planina

Pomen izrazov

 • Kotlovnica je sistem energetskih naprav namenjen proizvodnji toplotne energije.
 • Toplovodno omrežje je sistem povezanih naprav, ki so namenjene prenosu toplotne energije od kotlovnice do toplotnih postaj.
 • Toplotna postaja je namenjena prenosu toplote iz toplovodnega omrežja na interne naprave uporabnikov ogrevanja ter merjenju skupne porabljene toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode na odjemnem mestu.
 • Merilno mesto je odjemno mesto v toplotni postaji, kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo.
 • Merilna naprava je merilnik toplote na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračun dobavljene toplote za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode. 
 • Upravljavec kotlovnice s strokovno usposobljenim kadrom skrbi za varno in zanesljivo obratovanje energetskih naprav v kotlovnici, toplotnih postajah in na toplovodu.
 • Celotni stroški za toploto so stroški za toploto dobavljeno iz toplovodnega sistema oziroma stroški za proizvodnjo toplote v skupni kotlovnici in so sestavljeni iz odvisnih oz. variabilnih in neodvisnih oz. fiksnih stroškov.
 • Fiksni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki so neodvisni od porabe toplotne enegije in se na posamezno toplotno postajo delijo v razmerju priključnih moči toplotnih postaj. Fiksni stroški so naslednji: upravljanje kotlovnice, toplovodnega omrežja in toplotnih postaj; tekoče in investicijsko vzdrževanje energetskih naprav v kotlovnici, na toplovodu in toplotnih postajah; strojelomno in požarno zavarovanje.
 • Variabilni stroški so tisti del celotnih stroškov, ki so odvisni od količine dobavljene toplote. Sestavljeni so iz stroškov porabljenega goriva (zemeljskega plina) za proizvodnjo toplote v kotlih,  stroškov nabavljene toplote iz soproizvodnje in stroškov električne energije porabljene v kotlovnici Planina. Variabilni stroški za posamezno toplotno postajo se obračunavajo oz. delijo na podlagi količine dobavljene toplote, ki se ugotavlja z odčitavanjem merilnikov toplote na odjemnem mestu v toplotni postaji.

Sistem obračuna stroškov kotlovnice Planina

Obračun ogrevanja se izvaja po stroškovnem principu in poteka po naslednjem postopku.
Upravljavec pred pričetkom obračunskega obdobja kurilne sezone, ki poteka od 1.7. do 30.6. naslednjega leta (12 mesecev) izdela plan stroškov in izračuna višino akontacije, ki je sestavljena iz fiksnega in variabilnega delaFiksni del se zaračunava dvanajstmesečno po kW priključne moči toplotne postaje, variabilni del pa se zaračunava na podlagi porabe toplote, odčitane na merilnikih toplotne energije in porabe tople vode v toplotnih postajah. Osnova za izračun mesečne akontacije ogrevanja v posamezni toplotni postaji je poraba toplote v pretekli kurilni sezoni. Med ogrevalno sezono upravljavec ob spremembah cen goriva in drugih planskih stroškov izdela rebalans plana in izračuna novo višino akontacije. Po zaključku obračunskega obdobja kurilne sezone izdela upravljavec obračun kurilne sezone na podlagi dejanskih stroškov in dejansko porabe toplote ter izvede razporeditev viška sredstev oziroma poračun primankljaja.

Z namenom enakomerne porazdelitve stroškov ogrevanja preko celega leta, zaračunavanje variabilnega dela poteka z 12 akontacijami ter poračunom ob zaključku kurilne sezone.

Odjemalcem pa se na podlagi izraženega interesa sprejetega z večinskim soglasjem v sporazumu, lahko izvaja mesečni obračun variabilnega dela po dejanski porabi toplote, odčitani na merilnikih toplote na njihovem odjemnem mestu v toplotni postaji ter planski ceni toplote.

Obračunavanje toplote za pripravo sanitarne tople poteka mesečno po dejanski porabi toplote, odčitani na merilnikih toplote na njihovem odjemnem mestu v toplotni postaji ter planski ceni toplote.

Delitev stroškov znotraj toplotne postaje

Pomen izrazov

 • Delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu: delilnik) je naprava, ki omogoča indikacijo dejanske porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki po tem pravilniku so merilniki toplote (kalorimetri), delilniki, ki so nameščeni na radiatorjih, in vodomeri za toplo vodo za posamezne dele stavbe.
 • Obračunsko obdobje je obdobje, za katero se odčitujejo delilniki stroškov toplote in drugi merilniki ter delijo in obračunavajo stroški za toploto, traja pa največ dvanajst mesecev.
 • Razdelilnik stroškov je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, dobavljeno preko skupne merilne naprave v toplotni postaji, ki se nanašajo na posamezne dele stavbe v obračunskem obdobju.

Obračun stroškov ogrevanja iz skupne toplotne postaje

Upravljavec kotlovnice izračunava stroške za ogrevanje na nivoju toplotne postaje. Fiksni stroški-neodvisni stroški se med odjemalce, ki so priključeni na skupno toplotno postajo, delijo v razmerju ogrevalne površineVariabilni-odvisni stroški so izračunani na podlagi izmerjene porabe toplote v toplotni postaji postaji in se med odjemalce delijo v skladu z razdelilnikom stroškov, ki ga skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli ter  večinsko sprejetim Sporazumom v stavbi, pripravi izvajalec delitve.

V Kranju, dne 23.5.2024

Strokovni sodelavec toplotne oskrbe: M. Tacer

 

Obračun neodvisnih stroškov- fiksni stroški       

CNS – celotni neodvisni stroški toplote v kotlovnici Planina (EUR)

PMi – priključna moč v toplotni postaji i (TPi)        i = 1..n, n je število vseh TP, priključenih na                            kotlovnico (KW)

 ΣPMi = skupna priključna moč vseh TP (KW)

NSi – del neodvisnih stroškov toplote, ki odpadejo na TPi  (EUR)

NSi = (CNS/ΣPMi)×PM(EUR)

 

Obračun odvisnih stroškov- variabilni stroški

COS  - celotni odvisni stroški ogrevanja v kotlovnici v obračunskem obdobju (EUR)

SKWH   strošek za KWH v izbranem obdobju.

CZP – cena za MWh zemeljskega plina v obdobju izračuna SKWH

CSPTE – cena za MWh toplote dobavljene iz soproizvodnje

LPzp - letna poraba zemeljskega plina

LPspte- letna dobava toplote iz soproizvodnje

SEL – letni strošek porabe električne energije

η – izkoristek sistema proizvodnje in distribucije toplote (od vložene energije do končne energije)

η1 – izkoristek distribucije toplote

STV  -  strošek toplote za pripravo tople sanitarne vode v izbranem obdobju (EUR)

OGR - odvisni stroški toplote namenjeni ogrevanju prostorov v izbranem obdobju (EUR)

SSTV –  skupni strošek porabe tople vode v vseh TP v izbranem obdobju

OPTV – obračunana skupna poraba tople vode v vseh stavbah, vezanih na kotlovnico, v obračunskem obdobju (EUR)

OSOP – odvisni stroški toplote namenjeni ogrevanju prostorov v vseh stavbah (EUR)

OSOP = COS – OPTV [ EUR]

SKWH = (CZP x LPzp+ LPspte x CSPTE +SEL) / (LPzp x η + LPspte x η1 ) [ EUR/KWh ]

STV  = SKWH x izmerjena količina predane toplote v izbranem obdobju (v MWh)

OGR  = SKWH x izmerjena količina predane toplote v izbranem obdobju (v MWh)

Med obračunskim obdobjem se v enačbe vstavijo planske vrednosti, po zaključku obračunskega obdobje pa dejansko nastale vrednosti (nekoliko odstopajo od planskih), ki so osnova za letni obračun in poračun stroškov ogrevanja in priprave tople sanitarne vode.