pixel

Informacije za bodoče uporabnike zemljskega plina

Stroški ogrevanja v strukturi letnega proračuna posameznika predstavljajo vedno večji delež, zato je poleg racionalne rabe toplotne energije, odločitev o izbiri energenta za ogrevanje bistvenega pomena za optimizacijo stroškov ogrevanja.

Informacije za bodoče uporabnike zemeljskega plina

Stroški ogrevanja v strukturi letnega proračuna posameznika predstavljajo vedno večji delež, zato je poleg racionalne rabe toplotne energije, odločitev o izbiri energenta za ogrevanje bistvenega pomena za optimizacijo stroškov ogrevanja.
Pravilnost odločitve za prehod na uporabo zemeljskega plina potrjuje zadovoljstvo uporabnikov, ki so priključeni na skupne kotlovnice in individualnih uporabnikov na območju Mestne občine Kranj, občine Naklo in občine Šenčur

S prehodom na uporabo zemeljskega plina za zadovoljevanje energetskih potreb si zagotovite najvišjo stopnjo bivalnega udobja.
Za vsa dodatna pojasnila pokličite sodelavce v PE Inženiring in PE Energetika (kontaktni podatki so spodaj).

Priklop plinske instalacije na plinovodno omrežje

Za zagotovitev varne uporabe zemeljskega plina v stanovanjskih objektih ter za optimalno preureditev ogrevanja na zemeljski plin je predviden sledeč postopek:

  • Predložitev projekta plinske napeljave strokovni službi distributerja plina v PE Energetika,
  • Skupaj s projektom notranje plinske instalacije je potrebno oddati izpolnjen obrazec (Obrazec za pregled notranje plinske instalacij (PDF)),
  • Montaža kurilne naprave in plinske napeljave v objektu skladno z odobrenim projektom z izbranim registriranim izvajalcem,
  • Pridobitev izjave s strani področne dimnikarske službe o ustreznosti izvedbe namestitve kurilne naprave,
  • Trdnostni in tesnostni preizkus plinske napeljave v objektu. Opravi ga izvajalec plinske instalacije ob prisotnosti strokovne službe distributerja plina (Domplan d.d. – PE Energetika).

Izdelava projekta plinske napeljave

Za racionalno predelavo ogrevanja na zemeljski plin in za njegovo varno uporabo je obvezna izdelava projekta notranje plinske napeljave. Projekt notranje plinske napeljave lahko izdela le projektant z ustrezno strokovno izobrazbo, s projektantskim izpitom in registracijo pri Inženirski Zbornici Slovenije.
Projekt plinske napeljave mora vsebovati potek in dimenzije plinske napeljave od požarne pipe na objektu do plinskih trošil, dimenzije dimovodnih naprav in ukrepe za zagotovitev zadostne količine zraka za zgorevanje in prezračevanje prostorov glede na izbrani plinski kotel. Popis materiala in del, ki je sestavni del projekta, omogoča pridobivanje ponudb različnih izvajalcev in cenovno primerjavo za izbiro izvajalca.
Pred izvedbo plinskih instalacij je potrebno projekt oddati v pregled in odobritev strokovni službi distributerja plina (Domplan d.d. - PE Energetika, Planina 76, Kranj). Skupaj s projektom notranje plinske instalacije je potrebno oddati izpolnjen obrazec (obrazec za pregled dokumentacije za notranjo plinsko instalacijo – obrazec NPI), ki ga izpolni projektant.

Montaža kurilne naprave in plinske napeljave v objektu

  • Izvajalec plinovodne napeljave je lahko instalacijsko podjetje ali obrtnik, ki je usposobljen in registriran za izvajanje plinskih instalacij. Izvajalec se mora pred pričetkom izvajanja del registrirati pri strokovni službi SODO. Pri registraciji je potrebno predložiti potrdilo o registraciji podjetja, A-test varilca in A-teste uporabljenih materialov.
  • Izvajalec dimovodne napeljave je lahko podjetje ali obrtnik, ki je registriran za to dejavnost.
  • Montažo regulatorja opravi izvajalec notranje plinske instalacije. Regulator izvajalec prevzame pri strokovni službi SODO.
  • Priklop plinskega kotla lahko opravi le pooblaščeni izvajalec.
  • Montažo plinomera lahko opravi pooblaščen izvajalec ob prisotnosti strokovne osebe distributerja plina po uspešno opravljenih tlačnih preizkusih.

Pregled kurišča in preizkus tesnosti plinske napeljave v objektu

Pregled kurišča, zajema zraka in odvoda dimnih plinov opravi področna dimnikarska služba. Tesnostni preizkus plinske napeljave v objektu s strani predstavnika distributerja je brezplačen, kakor tudi dobava regulatorja tlaka in plinomera za gospodinjstva.

Uplinjanje notranje plinske instalacije

Uplinjanje notranje plinske instalacije in izpust plina lahko izvede le pooblaščeni predstavnik distributerja plina.

Brošura ZP - plinifikacija v MO Kranj, Šenčur in Naklo

Za priključitev in dodatne informacije se lahko obrnete na spodnje kontakte: