pixel

Domplanove koncesije za zemeljski plin

 

Družba Domplan d.d. Kranj gradi plinovodno omrežje za široko potrošnjo na območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Šenčur.

Intenzivnost širitve plinifikacije široke potrošnje je v veliki meri odvisna od interesa prihodnjih porabnikov plina na posameznih območjih. Kot je razvidno iz Diagrama izvedenih priključkov na zemeljski plin (PDF), je interes za priključitev na plinovodno omrežje velik, saj letno zgradimo 300 do 350 novih priključkov.


Gradnja plinovodnega omrežja na posameznih območjih bi lahko tekla še hitreje, vendar je zelo pogosto odvisna od gradnje ostalih komunalnih naprav, predvsem kanalizacije, ki zaradi večje globine in širine izkopa običajno posega v celotno širino ulice oz. cestišča in zaradi tega plinovoda pred izgradnjo kanalizacije ni možno graditi. V teh primerih moramo hitrost gradnje plinovodnega omrežja prilagoditi istočasni gradnji kanalizacije in ostalih komunalnih naprav.

 

Mestna občina Kranj

 

Plinifikacija v Mestni občini Kranj poteka od leta 1993 in do sedaj je bilo zgrajeno plinovodno omrežje na območju krajevnih skupnosti Vodovodni stolp, Zlato polje, Struževo, Planina, Primskovo, Stražišče, Center (desni breg Kokre in del mestnega jedra), ter Orehek in Drulovka. V sklopu teh del smo plinificirali tudi večino večjih kotlovnic, ki oskrbujejo s toplotno energijo prek 6.000 stanovanjskih enot. Od več kot 4.750 zgrajenih individualnih priključkov prek 3.150 odjemalcev že uporablja uporablja plin.


V teku je gradnja plinovodnega omrežja na območju Mlake, Kokrice, Britofa in Predoselj.

 

Navedena območja se napajajo iz plinskih merlno reducirnih postaj:

  • MRP Bazen
  • MRP Gregorčičeva
  • MRP IB
  • MRP Primskovo
  • MRP Oljarica
  • MRP Orehek
  • MRP Planina
  • MRP Stražišče
  • MRP Gorenjesavska

 

RP Kokrica

RP Kokrica

 

MRP Gorenjesavska

 

MRP Stražišče

 

MRP Primskovo

 

MRP Orehek

 

MRP Oljarica

 

MRP Ibi

 

MRP Gregorčičeva

 

MRP Bazen

 

V Kranju tako ostajajo še nepokrita območja na levem bregu Save: Čirče, Hrastje in del starega mestnega jedra ter na desnem bregu Save: Srednje in Spodnje Bitnje ter Žabnica, kjer bo plinovodno omrežje izvedeno v sklopu obnove ostalih komunalnih naprav. Prav tako je predvidena plinifikacija območja Golnika, ki pa še ni časovno umeščena.

 

Kataster z vrisanimi izvedenimi plinovodi je dostopen v PDF datoteki – Kataster – MO Kranj (PDF).

 

Občina Naklo

V občini Naklo je zgrajen plinovod na območju celotnega naselja Naklo, Podreber, Cegelnica in Pivka. V letu 2009 sta bila zgrajena kraka do območja Exoterm in novega objekta Dinosa, v območju obrtne cone pa so dela v teku.

Celotno območje Nakla se napaja iz plinske merilno reducirne postaje Naklo (slika MRP Naklo).

 

Od več skoraj 250 zgrajenih individualnih priključkov prek 140 odjemalcev že uporablja uporablja zemeljski plin.

Kataster z vrisanimi izvedenimi plinovodi je dostopen v PDF datoteki – Kataster – Občina Naklo (PDF).

 
 

MRP Naklo

MRP Naklo 
 

Občina Šenčur

Domplan d.d. izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 1., 2. in 4. ožjem območju občine Šenčur na podlagi oddaje koncesije. Prvo ožje območje predstavlja severni del občine Šenčur in zajema naselja Milja, Visoko, Hotemaže, Luže in Olševek. Drugo ožje območje predstavlja centralni del občine Šenčur in zajema naselja Srednja vas, Sajevčevo naselje in center Šenčurja. Četrto ožje območje predstavlja južni del občine Šenčur in zajema naselja Voklo, Voglje, Prebačevo, Žerjavka in Trboje. V občini Šenčur je zgrajen plinovod na območju naselja Voge II in v naseljih Milje ter Visoko. Izveden je tudi del plinovoda v Sajevčevem naselju in v okolici osnovne šole Šenčur.  


Območje Šenčurja se napaja preko merilno reducirne postaje Oljarica in plinovoda na območju Britofa (slika MRP Oljarica). Domplan d.d., Kranj je v letu 2009 pridobil koncesijo za gradnjo plinovodnega omrežja na 1. ožjem območju občine Šenčur in v letu 2012 za 2. in 4. ožje območje občine Šenčur. Širitev plinovoda na 1. in 2. ožjem območju se predvideva v naslednjih petih letih, na 4. ožjem območju pa predvidoma v desetih letih. Gradnja plinovoda se bo izvajala istočasno z gradnjo ostale komunalne infrastrukture.

 

Od skoraj 100 zgrajenih individualnih priključkov prek 25 odjemalcev že uporablja zemeljski plin.

Kataster z vrisanimi izvedenimi plinovodi je dostopen v PDF datoteki – Kataster – Občina Šenčur (PDF).